Forsiden

Høringssvar fra Norsk Eiendom

Dato: 30.08.2019

Norsk Eiendoms høringsuttalelser begrenser seg til foreslåtte endringer i Plan- og bygningsloven og da særlig de paragrafer som omfatter arbeider på eksisterende bygg. Norsk Eiendom er positiv til de foreslåtte endringer - et syn vi forøvrig deler med Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner som gir en likeartet høringsuttalelse.

Norsk Eiendom er særlig opptatt av at byggereglene for eksisterende bygg bidrar til minimal energibruk samtidig som man hensyntar og begrenser den samlede CO₂-belastning.

Norsk Eiendom har tro på et regelverk som gir større tillit og ansvar til bygningseier til forskjell fra et rigid regelverk der oppgaven i stor grad handler om å oppfylle regelverket og i mindre grad legger til rette for hva som gir en samlet kvalitetsøkning.

Begrunnelsen for dette er at eier har inngående kunnskap om sitt bygg, de økonomiske forutsetninger for drift og utvikling av bygget, samt førstehånds kunnskap om behov hos byggets brukere.

Synspunktene er nærmere utdypet i eget høringsbrev som følger vedlagt.

Vedlegg