Forsiden

Høringssvar fra Madlamark II, Hafrsfjord

Dato: 20.08.2019

Høring av endringer i plan- og bygningsloven (saksnr. 19/2116)

Borettslagets styre har særlig tatt stilling til lovforslagets del 3.

Vi ser positivt på at myndighetene arbeider for å bedre luftkvaliteten ved å støtte eksosfrie biler. Vi har imidlertid også noen innvendinger til forslaget:

· Det er uheldig at beboere som klarer seg uten privat bil, skal belastes økonomisk for andres behov for tilrettelegging for sin bilbruk. Dette vil oppleves som urettferdig og skape skillelinjer i borettslag. Hvis forslaget skal vedtas, bør borettslagene i tilfelle sikres en rett til å ta en forhøyet pris på lading slik at investeringen over tid kan tilbakebetales.

· Lovforslaget vil være konkurransevridende siden det favoriserer en bestemt type «nullutslippsbiler» (elbiler) framfor andre typer biler som i framtiden også vil kunne være gunstige i klimasammenheng (biler som bruker hydrogen, biogass, biodiesel eller evt. bensin/diesel solgt med avtale om karbonfangst og lagring). Lovforslaget bør utformes teknologinøytralt – særlig hvis det vil innebære økte felleskostnader i borettslag.

· Forslaget slik det nå fremstår, vanskeliggjør kollektive løsninger (som samlokalisering av ladepunkt med bildelingsløsninger) siden det er fremmet som en individuell rett til oppsetting av ladepunkt.

· Individuelle tilnærminger til utbygging av ladestrukturen kan føre til effektproblemer i strømnettet i vårt område, og vil vanskeliggjøre iverksettelsen av kompenserende tiltak som oppsett av solcelleanlegg med lokal lagring av strøm og med fellesløsninger for lading.

Vi ser for oss at en bedre tilnærming til problematikken ville vært å angi prosentvis hvor mange biloppstillingsplasser reservert og tilrettelagt for eksosfrie eller klimanøytrale biler som bør være tilgjengelig i et borettslag, la styret i borettslaget avgjøre deres plassering og la et slikt tiltak bli fulgt av statlige midler. Særlig gjelder dette allerede etablerte borettslag. Borettslag er en kooperative boligform og individuelle rettigheter bør først og fremst være knyttet til andelseiernes boligandel.

Borettslag er imidlertid en gunstig organisasjon for å prøve ut ulike varianter av fellesløsninger som bildelingsordninger og sykkeldelingsordninger i kombinasjon med lokalt energiproduksjon og lagring. Slike integrerte lokale løsninger vil kunne gjøre energi- og transportsystemene våre mer robuste samtidig som de vil bidra til at vi kan ivareta de forpliktelser vi har påtatt oss gjennom internasjonale avtaler og de målsettinger Stortinget har vedtatt.