Forsiden

Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 19.08.2019

Svartype: Uten merknad

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev 3.5.2019 med vedlegg.
Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader.

Vedlegg