Forsiden

Høringssvar fra BergenByliv

Dato: 31.08.2019

Dato: 31.08.2019
Svartype: Med merknad
Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova
Vi viser til departementets brev av 03.05.2019. BergenByLiv er en paraplyorganisasjon for velforeninger og andre sentrumsentusiaster i Bergen. Hyblifisering har vært et kjent problem i Bergen sentrum i mange år.
Del 2 i høringen gjelder regulering av kortidsleie og hyblifisering i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven. Stortinget har vedtatt lovendringer som regulerer korttidsutleie i eierseksjonsloven og burettslagslova. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2020.Vi kommenterer derfor ikke kortidsleie, men fokuserer på hyblifisering og oppdeling/ombygning av boliger til hybelhus.

I eierseksjonsloven foreslås det at årsmøtet må samtykke til at seksjonseier kan bygge om bruksenheten til bolig for flere personer enn det som er vanlig for bruksenheter med tilsvarende størrelse og romløsning. I plan- og bygningsloven foreslås hjemmel til å vedta planbestemmelser om oppdeling av boenhet til hybler, både på kommune- og reguleringsplannivå.
BergenByLiv er glad for at departementet ønsker å foreslå regulering av hyblifisering.
I vår høringsuttalelse har vi fokus på:
• Et godt bomiljø
• Sikkerhet og trygghet i bomiljøet

Godt bomiljø:
BergenByLiv er opptatt av at Bergen sentrum skal være et godt sted å bo. Bomiljøet må være det sentrale hensynet i denne saken. En høy utleieandel og stor gjennomtrekk gir dårligere bomiljø enn når huseierne/seksjonseierne selv bor i boligene. Dette gjelder særlig utleie fra profesjonelle aktører som driver forretningsvirksomheten på å leie ut boligen og selv ikke bor i boligen. Det er spesielt viktig å skjerpe lovverket for å hindre at boliger som opprinnelig var ment som familieboliger blir delt opp med lettvegger slik at flest mulig kan bo i boligen. For å kunne regulere slik virksomhet bør oppdeling av boliger til en eller flere hybler kunne underlegges søknadsplikt. I dag blir denne form for oppdeling ikke ansett å være en oppdeling av en bolig, og da heller ikke en søknadspliktig bruksendring.
Eksempler på negative konsekvenser:
• Økt prisnivå som fører til at de som faktisk vil bo i sentrum ikke får råd til å kjøpe hus eller leiligheter fordi utleieselskaper kan by høyere på grunn av høyere inntekter og ikke begrenses av låneregelen om fem ganger inntekt som gjelder for privatpersoner.
• Lite stabilt bomiljø.
• Økt brannrisiko.

Videre i høringsnotatet uttales det at kommunene i dag har en mulighet til å vedta kommuneplanbestemmelser om oppdeling av boenhet til hybler, og er dermed et virkemiddel for kommunene til å regulere adgangen til hyblifisering i kommunen. Det foreslås at kommunenes adgang til å gi bestemmelser om oppdeling av boenhet til hybler (hyblifisering) klargjøres i lovens plandel.

Det uttales også at departementet vil følge opp lovarbeidet med forskriftsendringer. Blant annet blir det vurdert om det bør presiseres i byggesaksforskriften § 2-1 når hyblifisering utgjør en søknadspliktig bruksendring. BergenByLiv støtter en slik endring av byggesaksforskriften.

Departementet slår fast at det er muligheter for å gjøre hyblifisering søknadspliktig ved å vedta kommuneplanbestemmelser (KPA), samtidig som dep. ønsker en endring i plan- og bygningsloven for at kommunene lettere skal kunne regulere omfanget av, og eventuelt gripe inn mot, uønsket hyblifisering. BergenByliv støtter forslaget om endringer i byggesaksforskriften og i pbl. som gjør mulighetene for regulering klarere.

Da Bergen bystyre den 19 juni i år vedtok ny KPA, vedtok de også et forslag initiert av BergenByliv om at bestemmelsenes § 9-4 tilføyes en retningslinje: "Bestemmelsen innebærer at det må foreligge særskilt tillatelse fra kommunen for å slå sammen boliger eller dele opp boenheter til hybler. Med dette menes boliger som bygges om eller på annen måte tilrettelegges for beboelse for flere personer enn det som er vanlig for en bolig med tilsvarende størrelse og romløsning. Hybel forstås som enkeltrom for utleie i en boenhet som deler funksjoner som kjøkken, bad, gang, etc. med andre hybler eller med en primærleilighet."

Bergen kommune har dermed i praksis vedtatt en definisjon av hybel. Det skal bemerkes at vi også er kjent med at flere andre kommuner, som eksempelvis Bærum kommune og Skien kommune, har benyttet muligheten til å definere i sine kommuneplaner hva som menes med en hybel. BergenByliv er av den oppfatning at det i tillegg bør utarbeides en nasjonal legaldefinisjon av en hybel. Det vil også være viktig å utforme en bestemmelse som definerer hvilke endringer av en bolig som innebærer oppdeling til hybler. Vi er av den oppfatning at det er et gunstig tidspunkt å gjøre dette nå som flere kommuner slår seg sammen.
Vi foreslår at dette skjer ved at man leger en legaldefinisjon i lovverket, for eksempel:

Hybel: Et enkeltrom i en eksisterende bolig som benyttes til utleie, og hvor man deler kjøkken, bad og wc enten med andre "hybler", eller med brukeren(e) av primærboligen. Hybelen er en del av boligen (samme boenhet) og inngår i samme branncelle.

Oppdeling av boliger til hybler: Med dette menes boliger som bygges om eller på annen måte tilrettelegges for beboelse for flere personer enn det som er vanlig for en bolig med tilsvarende størrelse og romløsning.

Oppsummering:
BergenByLiv støtter tiltakene som foreslås i del 2. I tillegg er vi av den oppfatning at det bør inn en legaldefinisjon på hva en hybel er og hva som om menes med oppdeling til hybler.

For BergenByLiv
Trinelise Toska