Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 421684

Dato: 30.08.2019

Vedrørende elbillading i borettslag.

Sidestilling av økonomien til andelseiere og seksjonseiere må bero på en misforståelse. Typisk andelseier i et borettslag er en førstegangs etablerer, en enslig forsørger eller en minstepensjonist. Ingen av disse gruppene finnen en igjen i selveierleiligheter til 5-6 millioner og oppover. For de svakeste andelseiere kan en halv G være det som ruinerer økonomien og tvinger de til å flytte ut. En seksjonseier har gjerne solgt sin enebolig og flyttet inn i en selveierleilighet og har en velordnet økonomi. En halv G vil knapt syns på kontoutskriften.
Når en skal vurdere størrelsen på utlegg for de enkelte gruppene kan en ikke bare ta hensyn til hva et slikt ladeopplegg vil koste, men like mye ta hensyn til hva den enkelte kan klare og hva som er rimelig å forlange/forvente av de svakeste. Jeg vil be om at taket for hva andelseiere kan belastes vurderes satt lavere enn 0,5G.

Så til den foreslåtte lovteksten §5-11a andre avsnitt siste del: ". . kan det berre gjennomførast dersom desse andelseigarene uttrykkelig seier seg einige." Hvis "desse" peker tilbake på "den einskilde andelseiar" ville det vært bedre å bytte ut "desse" med "alle" slik: "kan det berre gjennomførast dersom alle andelseigarene uttrykkelig seier seg einige."

Tredje avsnitt: "Styret tar alle nødvendige avgjerder knytta til å setje opp ladepunktet, mellom anna om å oppgradere straumnettet." Her kan det i verste fall ligge an til en regning i millionklassen. Dette avsnittet bryter med borettslagloven §8-9, flere punkt i tillegg til §8-15 pkt.1. Dette avsnittet må utgå. Innholdet/tanken bak er forøvrig dekket opp i andre avsnitt.