Forsiden

Høringssvar fra Norges Eiendomsmeglerforbund

Dato: 31.08.2019

Høringssvar – saksnr. 19/2116 - forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

Det vises til departementets brev av 3. mai. Høringsfrist er 1. september 2019.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er siden 1932 profesjonsforbundet for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har ca. 2800 medlemmer.

Vårt høringssvar er begrenset til å gjelde forslagene om endringer i henholdsvis eierseksjons- og borettslagsloven.

Endringer i eierseksjonsloven – hyblifisering

Innledningsvis bemerkes at både det offentlige v/kommunene og de enkelte eierseksjonssameier har behov for egnede verktøy for å hindre uønsket hyblifisering. NEF mener det er hensiktsmessig at det i tillegg til bestemmelser i plan- og bygningsloven inntas en særlig bestemmelse om dette i eierseksjonsloven.

NEF stiller seg positiv til den foreslått bestemmelsen om hyblifisering, og mener departementet har foreslått en løsning som ivaretar både hensynet til den private eiendomsretten og hensynet til et godt bomiljø.

Endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven - etablering av ladepunkter i eierseksjonssameier og borettslag

NEF støtter forslaget om å innføre en rett også for andelseiere i borettslag til å etablere ladepunkt for elbil. Det er behov for en slik bestemmelse, men saklige innvendinger som f. eks. økte utgifter for den enkelte andels-/seksjonseier må også ivaretas.

Forslaget innebærer at det skal innføres en absolutt kostnadsgrense for når styret skal nekte å samtykke til etablering. Dersom kostnaden er under den foreslåtte grense, ligger det i forslaget at styret i så fall må finne andre saklige grunner enn økte kostnader for den enkelte for eventuelt å kunne nekte samtykke. Hvorvidt det skal inntas en absolutt kostnadsgrense, og om en slik grense bør ligge så vidt høyt som på ½ G, mener vi bør være gjenstand for en grundig vurdering.