Forsiden

Høringssvar fra Brauten Eiendom AS

Dato: 22.08.2019

Brauten Eiendom AS vil gi en kommentar til foreslått § 31-11 annet ledd og punktene 1.10.3 og 1.10.4 i høringsnotatet:

Det er foreslått at varsling overfor panthavere kan unnlates dersom disse ikke har kjent oppholdssted eller kontaktinformasjon for elektronisk varsling. Det er i punkt 1.10.4 tredje avsnitt gjort en referanse til plan- og bygningsloven § 21-3 tredje ledd. Sistnevnte bestemmelse omhandler rettighetshavere til "pengeheftelser". Det er etter vår oppfatning en forskjell på panteheftelser og pengeheftelser. Etter vanlig oppfatning vil vel f.eks en arrest være en pengeheftelse, men ingen panteheftelse. Vi kan ikke se at det er drøftet hvorfor den foreslåtte bestemmelse kun skal gjelde panteheftelser og ikke det noe videre begrepet "pengeheftelse" som er temaet i § 21-3 tredje ledd. Dersom departementet går videre med forslaget, oppfordrer vi departementet til positivt å si noe om at det med "panthaver" menes noe mindre omfattende enn "rettighetshaver til pengeheftelse" e.l. Vi synes det her kan være noe unaturlig å skille mellom panthavere og slike andre rettighetshavere, i alle fall hva gjelder rettighetshaver til arrestforretning. Vi vil se det som naturlig at man her legger seg på det begrepet som er gjengitt i plan- og bygningsloven § 21-3 tredje ledd. Tvangsfullbyrdelsesloven §§ 11-20 og 11-21 opererer med begrepet "pengeheftelse", og vi vil tro man med det begrepet i tvangsfullbyrdelses sammenheng har ment noe mer enn panteheftelse. Vi vil for ordens skyld nevne at "pengeheftelse" ikke har vært et begrep som har vært forbeholdt rubriseringen i grunnboken frem til 18.04.2017.

Hyblifisering:
Vi støtter forslaget og dets begrunnelse om at man inntar i eierseksjonsloven § 49 annet ledd f) en bestemmelse om at årsmøtet skal måtte godta hyblifisering. På den måten vil ikke sameierne være helt avhengige av at det er kommunen gjennom plan- og bygningslovens bestemmelser som forfølger en eventuell hyblifisering.

Ladepunkt:
Vi støtter forslaget om regulering av ladepunkt for ladbare biler i borettslagsloven § 5-11 a og eierseksjonsloven § 25 a. Taket på et halvt grunnbeløp anser vi som en akseptabel øvre grense. En oppgradering av strømnettet, infrastrukturen og i visse tilfeller selve ladepunktet, vil etter vår oppfatning representere økede verdier for fellesskapet i borettslaget eller eierseksjonssameiet, noe som gjerne vil komme til gode den enkelte borettslagsandel eller eierseksjon i form av en høyere verdi av andelen eller seksjonen.

Brauten Eiendom AS
Hugo Torgersen
Fagsjef/jurist