Forsiden

Høringssvar fra Heisleverandørenes Landsforening - HLF

Dato: 30.08.2019

Høringssvar – Forslag til endringer plan- og bygningsloven

Det vises til høringsbrev av 3.5.2019, ref. 19/2116-1 med overstående tittel, og medfølgende høringsnotat og del 1.

Heisleverandørenes Landsforening – HLF er en bransjeforening for heisbedrifter tilknyttet landsforeningen Nelfo under NHO paraplyen. HLF organiserer hovedsakelig alle større heisbedrifter i Norge og disse står for en betydelig del av det som installeres av nye heiser, rulletrapper og løfteplattformer og dessuten vedlikehold, reparasjon og moderniseringer av samme.

Vi ser at det er behov for presiseringer og tydeliggjøring av et punkt.
Dette er forklart nærmere under.

Øvrige forslag om endringer fra KMD i del 2 og 3 har ikke HLF noen kommentarer til.

1. Tydeliggjøring av begrepet bygningsteknisk installasjon

KMD foreslår ny 31.2:

31-2 Krav som skal være oppfylt ved alle tiltak på eksisterende byggverk
På eksisterende byggverk skal tiltak etter § 20-1 prosjekteres og utføres i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i loven. Ved hovedombygging gjelder kravene for byggverket i sin helhet. Ved øvrige tiltak gjelder lovens krav for de deler av byggverket som tiltaket omfatter, og er avgrenset til krav som har klar effekt for byggverkets funksjon.
Kommunen kan sette som vilkår for tillatelse at også andre deler av byggverket enn det tiltaket omfatter, oppfyller krav som nevnt i første ledd. Dette kan gjøres dersom kommunen vurderer at byggverket er i så dårlig stand at det ellers ikke vil være forsvarlig å tillate tiltaket av hensyn til sikkerhet, helse eller miljø.
Departementet kan gi forskrift som nærmere regulerer hvilke krav som gjelder ved tiltak på eksisterende byggverk.

HLF foreslår at teksten i 31.2, 2. ledd også kan inneholde:
Kommunen kan i sin vurdering inkludere de bygningstekniske installasjoner som finnes i bygget når disse direkte eller indirekte blir en del av sikkerhet, miljø og helse.
Vurderinger kan relateres til krav i aktuelle normer og de tiltak som der er angitt for utbedringer og nødvendige oppgraderinger.

HLF foreslår at teksten i 31.2, 3. ledd kan være:
Departementet kan gi forskrift som nærmere regulerer hvilke krav som gjelder ved tiltak på eksisterende byggverk og bygningstekniske installasjoner.
Nærmere om forslaget:
Det bør tydeliggjøres at det er ikke bare er byggverket som må vurderes, men også de funksjoner som bygget har, må framgå tydelig. I denne sammenheng kommer vurdering av bygningstekniske installasjoner inn.
For at bygget skal ta hensyn til at sikkerhet, miljø og helse blir tatt vare på, må de bygningstekniske installasjonene vurderes.
I dette ligger da miljøet i byggverket, slik som tilgjengelighet og hjelpemidler for vertikaltransport.

Her er også sikkerhetsnivå for ulike deler av den bygningstekniske installasjonen som må vurderes opp mot de sikkerhetsnormene som er nødvendige.

--

HLF har i dette høringssvaret kommet med forslag som er basert på tanken rundt økt sikkerhet og ved å kunne gjøre bruk av anerkjente normer og standarder for å kunne nå et økt sikkerhetsnivå.

Dersom noe av høringsbrevet skulle ha behov for ytterligere utledning står vi til disposisjon.

Vennlig hilsen
Heisleverandørenes Landsforening – HLF