Forsiden

Høringssvar fra Norsk Varme

Dato: 30.08.2019

Oslo 30.08.19

Høringsuttalelse, endringer i Pbl saksnummer 19/2116

Norsk Varme er en bransjeforening for miljøvennlige ildsteder og piper. Vi arbeider for at bransjen skal bli mer seriøs, levere brannsikkert håndverk og være mulig å kontrollere.

Høringsnotatet understreker følgende: «Forslag til kapittel 31 skal bidra til at byggverk holdes i forsvarlig stand, slik at de er i bruk og ikke utgjør en fare eller andre ulemper»

Vi opplever at de useriøse har gode dager fordi de seriøse aktørene koster mer penger og bruker lengre tid på søknadsprosesser, slik at jobben kan gjøres «etter boka». Effekten er at forbrukerne lett velger de useriøse.

Rehabilitering av skorstein/pipe bør fritas for søknadsplikt

I dag er det slik at de fleste kommunene krever søknad for rehabilitering av pipe. I all hovedsak gjennomføres rehabilitering etter at kommunens feiervesen har nedlagt fyringsforbud. Erfaringer fra feiervesenet er at søknadsplikten forsinker rehabiliteringen med mange måneder.

Det er kommunen ved lokalt brann- og feiervesen som nedlegger fyringsforbud. Kommunens plan- og bygg-avdeling er som regel de som behandler søknad om rehabilitering. Men i mange tilfeller er behandling av rehabiliteringssøknader delegert til brann- og feiervesenet, som for eksempel i Bergen. Dette betyr at samme myndighet som nedlegger forbud behandler søknad om reparasjon.

Kommunene praktiserer veldig ulike gebyrsatser, men i de fleste tilfeller vil en søknadsprosess koste kunden fra 5000 kroner og oppover. Vi har eksempler på opp mot 15 000 kr. I tillegg tar saksbehandlingen tid. Disse to faktorene gjør at mange velger å droppe søknad og heller reparere pipen selv eller bruke useriøse aktører som velger å ikke følge regelverket.

Etter vår mening gir loven åpning for at mindre arbeider som vedlikehold av et fyringsanlegg kan unntas for søknadsplikt. Dette praktiseres derimot ikke av de aller fleste kommunene. Her er det en del uenighet om lovtolkningen, slik vi erfarer det.

I de aller fleste tilfeller vil en piperehabilitering gjennomføres ved at man trer et rør på innsiden av eksisterende pipe og slutter denne til ildstedet. Dette er en trygg og effektiv måte å tilfredsstille krav til brannsikkerhet på.

Vi foreslår at Plan og bygningsloven blir tydeligere på kommunens adgang til å unnta for søknadsplikt. Et alternativ kan være at Pbl åpner for at kommunen alternativt kan velge etterfølgende kontroll.

Søknadsplikt erstattes med meldeplikt

Innen el- og rør-fagene aksepteres meldeplikt når det gjelder installasjoner på samme farlighetsnivå som et fyringsanlegg. Vi ønsker den samme ordningen for rehabilitering av skorstein/pipe. Ved å melde inn et gjennomført tiltak gis feiervesenet anledning til å kontrollere installasjonen i etterkant. I mange tilfeller vil en kontroll i forkant i form av en saksbehandlers studier av innsendte skisser ikke være tilstrekkelig for å avdekke useriøse aktører. De identifiserer man først når tiltaket er fysisk på plass.

Ivaretar formålet med loven

Vi mener at vårt forslag om etterfølgende kontroll i stedet for søknadsplikt ivaretar hensynene til brannsikkerhet. Den nevnte metoden å rehabilitere på (innvendig rør i eksisterende pipe) er den vanligste og lovgiver kan evt avgrense et unntak til å gjelde denne metoden og ikke innvendig slamming, som er en annen metode.

Resultatet av et unntak for søknadsplikt vil være at de seriøse aktørene kan konkurrere på linje med de useriøse og at brannsikkerheten blir bedre ivaretatt med etterfølgende tilsyn.

Brannsikkerhet sikres dårlig gjennom en søknadsbehandling. Erfaringen er at det er når arbeidet er gjennomført at brannsikkerheten kan vurderes best.

Steinar Vigdal

Styreleder, Norsk Varme