Høringssvar fra Salmon Group AS

Dato: 09.03.2021

Høringssvar: Forslag til endring i produksjonsområdeforskriften

Salmon Group er et selskap eid av 41 lokale oppdrettere langs hele den norske kysten, og er Norges viktigste nettverk for lokale, små- og mellomstore, familieeide oppdrettsselskap. Samlet representerer våre eiere den nest største aktøren innen oppdrett av laks og ørret i Norge, og høster årlig om lag 190 tusen tonn laks og ørret.

Bakgrunn

Departementet foreslår nå enkelte mindre endringer i bestemmelsene om unntak. Forslagene har til formål å gjøre regelverket mer presist.

Kommentar med forslag

Vi har vurdert forslaget til endring i produksjonsområdeforskriften. Vi ønsker velkomment alt som bidrar til forenkling og tydeliggjøring. Vi oppfatter derimot at dette også innebærer strengere unntaksbestemmelser.

Vi vil derfor kommentere noen konsekvenser av de forslåtte endringene.

Fra dato til ukenummer.

Det er foreslått en overgang fra rapportering av lus på konkret dato til endring om å rapportere i ukenummer. Dette kan slå uheldig ut. Datoer vs.ukenummer forskyves årlig, noe som vil resultere i at sammenligningsgrunnlaget blir ulikt, selv om rapporteringsperioden i sum samsvarer med dagens praksis.

Et eksempel:

Torsdag 1.april 2021 er i uke 13. 1.april vil de kommende tre år treffe i uke 13. Deretter vil 1.april være i uke 14.

Tilsvarende vil torsdag 30.september 2021 være i uke 39. 30.september vil de kommende tre år treffe i uke 39. Deretter vil 30.sept. være i uke 40.

Dette innebærer en forskyvning som er uheldig rent statistisk. Når sammenligningsgrunnlaget blir en uke forskjøvet, risikerer man å tilsynelatende oppnå høyere lusetall.

Dersom man går over til ukenummer, foreslår vi at man velger uke 13 og uke 39 som rapporteringsperiode.

Mindre enn 0,1 hunnlus pr fisk

Vi opplever punktet som omhandler «mindre enn 0,1 hunnlus per fisk» i realiteten som en innstramming, da man ikke lenger hensyntar usikkerhet i telling.

Vi foreslår derfor at man i forslaget forholder seg til «lik eller mindre enn 0,1» og i hennhold til innarbeidet parksis.

Tilstramming utenom kvalifiseringsperioden april-september

Slik vi forstår forslaget i dette punktet, gjelder dette en endring som oppfattes som en strengere praksis enn dagens ordning, da man skal hensynta lusenivå på andre tidspunkt. Vi oppfatter dette som begrensende og en unødvendig innstramming.

Vi mener at man bør avstå fra å stramme til kvalifiseringsperioden og gå over til å vurdere over to år, og ikke over ett år som i dag. Dette vil gi et riktigere vurderingsgrunnlag for vekst.

Vedlegg