Høringssvar fra Norges Jeger- og Fiskerforbundt og Norske Lakseelver

Dato: 10.03.2021

Uttale til høring av forslag til endringer i produksjonsområdeforskriften

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Norske Lakseelver viser til departementets høring av 17.02.21 om forslag til endringer i produksjonsområdeforskriften. Forslagene har til formål å gjøre regelverket mer presist.

Generelt

NJFF og Norske Lakseelver ser nytteverdien av de foreslåtte endringene, og at det eksisterer et behov for presiseringene som er foreslått i høringsbrevet.

Våre kommentarer til de foreslåtte forskriftsendringene

Overgang fra fastsatt dato til uke

Dagens produksjonsområdeforskrift § 12 første ledd bestemmer at: Uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdet, kan departementet gi tilbud til innehaver av tillatelse som har lokaliteter der a)….. b) det 1) var færre enn 0,1 voksne hunnlus per fisk ved alle tellinger i perioden 1. april til 30. september, eller at utslippet av egg og frittsvømmende stadier av lakselus til miljøet ikke er større enn det utslippet ville ha vært fra et tilsvarende antall fisk med et lusenivå på 0,1 voksne hunnlus i gjennomsnitt per fisk.

Dette foreslås endret til:

  • 12 første ledd bokstav b skal lyde:
  1. b) det
  2. var færre enn 0,1 voksne hunnlus per fisk ved alle tellinger i perioden fra og med uke 14 til og med uke 40 i årene 2021 og 2022, eller at utslippet av egg og frittsvømmende stadier av lakselus til miljøet ikke er større enn det utslippet ville ha vært fra et tilsvarende antall fisk med et lusenivå på 0,1 voksne hunnlus i gjennomsnitt per fisk.

Vi støtter at produksjonsområdeforskriften endres slik at kravet skal gjelde fra uke til uke og at alle tellinger fra uke 14 til uke 40 skal telle med. Dette vil føre til at bestemmelsen bedre harmonerer med tellekravene i lakselusregelverket.

Håndtering av telleusikkerhet

For å eliminere usikkerheten i eksisterende forskrift der § 12 første ledd bruker "færre enn 0,1 voksne hunnlus ved alle tellinger…" og i andre ledd bruker "over 0,1", foreslås det å bruke begrepet "et lusenivå likt eller høyere enn 0,1 voksne hunnlus…" Forslaget innebærer en liten innstramming, i og med at telleusikkerhetsbestemmelsen i dag slår inn på 0,105, mens det nå vil slå inn på 0,10. Vi mener at dette er en liten, men positiv endring i forskriften i favør av vill laksefisk, og støtter denne endringen.

Diskvalifisering av lokaliteter som har fått pålegg om reduksjon i MTB

Det fremgår ikke eksplisitt av dagens bestemmelse i produksjonsområdeforskriften at lokaliteter som er underlagt pålegg om reduksjon i MTB på grunn av utfordringer med lakselus, ikke er kvalifisert for unntak. Forslaget om å diskvalifisere lokaliteter med pålegg om reduksjon i MTB som følge av luseovertredelser, skal sikre at unntaket ikke gjelder for de som har lave lusetall fordi myndighetene har tvunget gjennom lavere produksjon for å forebygge høyt smittepress av lakselus.

Vi støtter forslaget om presisering til bestemmelse i § 12 første ledd bokstav b om at vilkåret gjelder når det ikke er fattet vedtak om midlertidig biomassereduksjon grunnet overskridelser av luseregelverket.

Vilkår om at lokaliteten har holdt lakselusnivået innenfor kravene i luseforskriftens § 8

Innenfor dagens regelverk kan en lokalitet bryte grensen i luseforskriften § 8 utenom perioden fra april-september, og én gang i perioden april-september, og likevel kvalifisere for unntak. Mattilsynet har opplyst om at det finnes eksempler på saker der lokaliteter har lus over lusegrensen forut for tidspunktet den ville laksen vandrer ut. Lokaliteten kan så brakklegges i to måneder, for så å sette ut ny smolt og søke om unntak/kapasitetsøkning. Lokaliteten kan da ha bidratt til å øke smittepresset i sitt produksjonsområde, men likevel komme inn under unntaksordningen. Vi ønsker å påpeke at lakselus er en stor utfordring for sjøørret som bruker fjorden som leveområde også utenfor smoltutvandringsperioden for villaks. I mange områder blir sjøørreten kraftig negativt påvirket av lakselus, og det er viktig å motivere oppdretterne til å holde lusenivåene under de tillate grenseverdiene gjennom hele året. Dette vil føre til bedre smittesituasjon for vill laksefisk både i perioden vår til høst, men også slik at smittepresset ikke bygger seg opp rett forut for smoltutvandringsperioden.

På bakgrunn av dette støtter våre organisasjoner forslaget om at lokaliteter som skal kvalifisere til unntak om vekst må holde lakselusnivået innenfor kravene i luseforskriftens § 8, i hele produksjonsperioden.

Vedlegg