Høring av forslag til endringer i Svalbardmiljøloven og ny forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr

Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til endringer i svalbardmiljøloven og ny forskrift om overtredelsesgebyr på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.02.2023

Vår ref.: 22/922

Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til endringer i svalbardmiljøloven og ny forskrift om overtredelsesgebyr på høring.

Forslaget gjelder utvidelse av adgang til å ilegge overtredelsesgebyr i svalbardmiljøloven § 96a, åpning for delegering til Longyearbyen lokalstyre innenfor nærmere spesifiserte områder, samt endringer i oppryddingsbestemmelsen i § 64. Det foreslås også å innføre en forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr.

Fristen for å sende inn innspill og merknader til høringen er 25. februar 2023.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse "22/922", i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og miljøinformasjonsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Aud Ingvild Slettemoen
avdelingsdirektør
Ingvild Ribeiro Launes
rådgiver

Lokale aktører, lag og foreninger

Longyearbyen Arbeiderforening

Longyearbyen Feltbiologisk Forening

Longyearbyen Hundeklubb

Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening

Longyearbyen Lokalstyre

Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps

Longyearbyen Science and Education Forum

Norges arktiske studentsamskipnad

Pole Position Spitsbergen

SIOS Svalbard

Svalbard Guide Association

Store Norske Spitsbergen Kullkompani

Svalbard museum

Svalbard Næringsforening

Svalbard Science Forum

Svalbard Seilforening

Svalbard turn

Totakteren

Trust Arktikugol

UNIS – Universitetsenteret på Svalbard

UiT – Norges arktiske universitet

Visit Svalbard

Departementer

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Fagmyndigheter

Avinor

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Kystvakta

Kystverkets Troms og Finnmark

Luftfartstilsynet

Norges vassdrags og energidirektorat, Region Nord

Riksantikvaren

Sjøfartsdirektoratet

Kings Bay AS

Mottakerliste høring

Norsk Polarinstitutt

Polish Polar Station

Næringsorganisasjoner Association of Arctic Expedition Cruise Operators

European Cruise Service

Norsk Bergindustri

Norsk industri

NHO

Norsk naturguideforbund

Polar Tourism Guides Association

Norges jeger- og fiskerforbund

Andre virksomheter

Telenor Svalbard AS

Regelrådet for næringslivet

Kopimottakere:

Miljødirektoratet

Sysselmesteren på Svalbard