Høringssvar fra Riksadvokaten

Høring - Forslag om standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av tobakkskonvensjonen art.5.3

Dato: 07.04.2015

Svartype: Uten merknad

Det vises til departementets høringsbrev 17. mars d.å. om endringer i lov 9. mars 1973 om innføring av standariserte tobakkspakninger mv., med høringsfrist 9. juni s.å 

Riksadvokaten avgir ikke høringsuttalelse.

Orginaldokument med underskrift vedlagt

Vedlegg