Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Dato: 03.06.2015

Svartype: Uten merknad

Justis- og beredskapsdepartementet viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev 17. mars 2015.

Vi har ingen merknader.

Vedlegg