Høringssvar fra Arendal Næringsforening

HØRINGSSVAR OM STANDARDISERTE TOBAKKSPAKNIGNER

Dato: 06.05.2015

Svartype: Med merknad

Helse- og Omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

Arendal, xx.xx.2015

 

Høringssvar om standardiserte tobakkspaknigner

 

Med dette vil vise til departementets høringsnotat om standardiserte tobakkspakninger med høringsfrist 9. juni 2015. Under følger vår høringsuttalelse hvor vi begrunner vår negative holdning til lovforslaget.

 

Arendal Næringsforening

Arendal Næringsforening ble etablert i 2005 med formål om å fremme næringslivets interesser i Arendalsregionen og drifte å Arendal Handelskammer. Foreningen har over 300 medlemmer som spenner fra store, børsnoterte selskaper, til banker og forsikringsselskaper, samt flere små- og mellomstore bedrifter innenfor en rekke ulike bransjer.

 

Forslaget om standardiserte tobakkspakninger

Mange av våre medlemmer har salg av tobakk som en viktig inntektskilde. Tobakk er et lovlig produkt i Norge, og vi er skeptiske til forslaget som bryter med sentrale prinsipper om å kunne skille sitt eget produkt fra konkurrentene gjennom design og logo. Dette er et prinsipp som norsk handelsnæring har basert seg på gjennom historien og vi er bekymret for at dette lovforslaget vil kunne gi politikerne anledning til å innføre dette i langt flere produktkategorier som også defineres som uheldige for folkehelsen.

 

Næringsforeningen stiller seg bak effektfulle tiltak for å forhindre at mindreårige benytter tobakk, men vi er negative til departementets forslag om nøytrale tobakkspakninger, fordi vi frykter at forslaget vil føre til en nedgang i salg i det norske regulerte markedet til fordel for lovlig og/eller illegalt salg av produkter fra utlandet. Regionen sliter allerede med en stor økning i innførsel av tobakk fra utlandet. Slik vi ser det vil Regjeringens forslag kun flytte kundene fra norske butikker over til grensehandel, tax-free og i de alvorligste tilfeller, smuglervarer. En slik konsekvens vil ikke tjene sin hensikt, men kun flytte kundene fra ett sted til et annet. Slik vi ser det, vil ikke det totale omfanget av tobakksbruk reduseres.

 

  • kt smugling

Regionen sliter allerede med en økning av smugling og smuglervarer. Som grenseregion innføres det allerede mye tobakk sjøveien, og vi i Arendal Næringsforening ser alvorlig på denne utviklingen. Våre medlemsbedrifter erfarer hvor omfattende smuglingen er. Vi er bekymret for at forslaget som kommer fra regjeringen kun vil være med på å akselerere en allerede bekymringsfull utvikling. Etterspørselen etter originale produkter vil gjøre konsumenter mer villige til å kjøpe produkter som er smuglet inn til regionen og samtidig gjøre Norge til et mer attraktivt marked for smuglere. Smuglingen går på bekostning av det regulerte salget og tiltrekker seg også annen form for kriminalitet.

 

For tobakksbrukere vil det bli vanskeligere å vite om produktene er ekte eller falske og om de er innført på lovlig vis, dersom det kommer mer smuglervarer til landet. Det vil øke sannsynligheten for at folk bruker falske produkter, som kan være lang mer helseskadelig enn ekte produkter, og dermed støtter det uregulerte markedet.

 

Vi er derfor meget bekymret for ringvirkningene økt smugling vil ha for næringslivet og regionen vår.

 

Byråkratiske problemer

Forslaget vil gjøre det vanskelig å skille produktene. Departementets forslag innebærer at alle tobakkspakninger vil være identiske, med unntak av en liten skrift som indikerer produktnavn. Dette vil ha flere uheldige konsekvenser, blant annet for arbeidshverdagen til medarbeidere i butikkene som vil bruke lengre tid på å skille de ulike produktene. Organisering av produkter etter leveranse fra leverandør vil følgelig blir mer tidkrevende og stjele fra tiden som ansatte med fordel kunne brukt annerledes. Videre vil det ta lengre tid å betjene kundene som skal kjøpe tobakk. Tobakksvarene er plassert slik at de ansatte må gi produktene til kundene. Ved at produktene ikke skiller seg ut på farge og design kan vi forvente at de ansatte vil bruke mer tid på å lete frem produktene. Hver enkelt betjening vil ikke nødvendigvis ta mer enn noen sekunder ekstra, men i sum blir dette svært mye ekstraarbeid over tid.

 

Forslaget vil også medføre økt risiko for at betjeningen ved uhell gir feil produkt til kunden, i en hektisk arbeidshverdag.

 

 

Originale produkter vil være etterspurt

Vi ser allerede en utvikling hvor flere og flere kjøper sin tobakk i utlandet. Fra Arendal er veien kort til kontinentet, og vi legger til grunn at tobakksbrukere vil foretrekke originale produkter fremfor standardiserte produkter. Om vår antakelse stemmer vil flere være villige til å kjøpe produkter som stammer fra andre land enn Norge. Dette vil påvirke det lokale næringslivet i form av færre arbeidsplasser og inntekter. Det vil også medføre mindre inntekter til staten som helhet.

 

 

Anbefaling

Arendal Næringsforening er negative til forslaget om nøytrale tobakkspakninger. Vi anmoder departementet om å ikke gå videre med forslaget om standardiserte tobakkspakninger. Vår anbefaling er at det heller settes inn ekstra ressurser for å forhindre smugling og annen form for ulovlig handel av tobakksvarer som rammer brukere og det lokale næringslivet.

 

For Arendal Næringsforening

Torunn Nerdalen Tinghaug

konsulent