Høringssvar fra Horten kommune

Høringssvar fra Hovedutvalg for Helse Omsorg og Sosialsaker i Horten kommune

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

 08.06.2015 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

 Vedtak:

 Kommunen slutter seg til høringsutkastets forslag

Kommunen vil tilføye at urtesigaretter bør omfattes av de samme reglene som foreslås for tobakksprodukter

 

Votering:

Administrasjonens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for Krügers forslag (Krüger).