Høringssvar fra Aleksander B. Koldingsnes

Fleksibilitet

Dato: 11.05.2015

Svartype: Med merknad

I høringsforslaget som er fremlagt blir alle tobakksvarer tatt under samme kam. Jeg kan være enig med bakgrunnen for forslaget, men mener det bør gjøres et prinsipielt skille. Om formålet er å redusere rekrutteringen av barn og unge til tobakksindustriens produkter, samt redusere dagens kundegruppe vil jeg tro at å innføre forslaget som det er for enkelte tobakksprodukter vil være mest formålstjenlig. 

Sigaretter, rulletobakk og snus er allment benyttet og de produkter som benyttes av det store flertall. Delvis på grunn av nytelse, men også på grunn av nikotinavhengighet. Tiltak rettet mot disse produktgruppene vil være effektivt.

Sigarer, sigarillos og pipetobakk danner neppe rekrutteringsgrunnlaget for ungdom. Det samme kan antageligvis sies om dagens kundegruppe. Spør en som røyker sigar om hvorfor vedkommende røyker sigar. Svaret er antageligvis at vedkommende er opptatt av smaker, aroma, historie, nytelse, lukter og fasinasjon. Nikotin-sug og avhengighet er neppe på repertoaret. De fleste som røyker sigarer er i aldersspennet 30-70 år. De fleste røyker noen sigarer i året, andre en del mer. Det blir på mange måter som med alkohol. En stor andel av Norges befolkning nyter konjakk, vin, øl eller andre alkoholholdige varer. Alkohol fører med seg vesentlige samfunnsmessige kostnader i form av rusmotivert vold, familietragedier, personlige tragedier, sikkerhetsrisiko osv. Hvorfor skal da tobakksvarer spesialbehandles?

Særlig sigarer er det forsvinnende lite formålstjenlig å innføre ytterligere restriksjoner mot. Sigarer handler om så mye mer en stoffet nikotin. Hvis man er opptatt av nikotin røyker man sigaretter. Sigarer er kulturelt og samlende.

Å innføre restriksjoner generelt mener jeg er statlig inngripen i den private sfære. Staten må kunne la det være opp til befolkningen selv om man vil røyke seg i hjel eller ikke. Så lenge informasjonen om konsekvensene er tydelig nok og aldersgrensene høye nok burde ikke dette være et statlig anliggende utover å komme med anbefalinger.

Håper med dette dere vil trekke tilbake forslaget, subsidiært endre innholdet slik at sigarer, pipetobakk og sigarillos ikke omfattes av forslaget.