Forsiden

Høringssvar fra Det Norske Cigarselskap

Høringsuttalelse til nøytrale tobakkspakninger

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Til: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra: Det Norske Cigarselskap

Oslo, 9.juni, 2015.

 

Høringsuttalelse – nøytrale tobakkspakninger

 

Ref. departementets høringsnotat datert 17. mars 2015 med høringsfrist 9. juni 2015 og oversender høringsuttalelse fra Det Norske Cigarselskap. Det Norske Cigarselskap setter pris på, og takker for at vi er tatt med på listen over høringsinstanser.

 

Vår utvikling

Det Norske Cigarselskap har vært et viktig møtepunkt for sigarentusiaster siden slutten av 1980-årene, og kan meddele arkitektene bak det nye forslaget at gjennomsnittsalderen i vårt miljø nå er 6 år høyere enn ved forrige høring, i 2009 (kombinasjonsadvarsler tekst og bilde). Nyrekrutteringen er altså lik null og derved illustrerer vi innledningsvis et hovedmoment: Om forslaget til Helse- og omsorgsdepartementets også skal inkludere kvalitatscigarer, iverksettes det et virkemiddel som kun berører et 1-2 promille-område av tobakkonsumet i landet, hvor det i tillegg er negativ rekruttering.

For ytterligere å understreke fraværet av rekruttering av nye cigarrøkere, kan det også nevnes at Nordens eneste gjenværende cigarbar, Bar&Cigar i Oslo, måtte legge ned i vinter.

Vi støttet formålet med røykeloven i 2004, selv om Eyvind Hellstrøm nesten fikk rett i sitt utsagn: Den nye loven pulveriserte cigarkulturen før den fikk satt seg. Fra der og til å fjerne tilgang til nytelse av kvalitetscigarer for 5.000 voksne menn og kvinner, kan vel knapt sies å være en samfunnsoppgave.

DNC mener at konsekvensene av det foreliggende forslaget vil bli desidert størst der problemet er minst- ja, så stort at vi spør oss om hensikten egentlig er et totalt importforbud, og videre en eliminering av kvalitetscigaren fra det norske markedet?

 

Cigar og helse

Som vi påpekte i vårt høringstilsvar av 6.8 2009, er det liten sammenheng mellom moderat cigarkonsum og redusert helse. Verken Legeforeningen, Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet er i stand til å fremvise undersøkelser på vårt forbruksnivå, som faktisk er på under 1-2 cigarer pr uke. De store undersøkelsene har også problemer med å fremvise signifikante skadelige funn på store konsum som 350-700 cigarer pr år! Dette er lite i samsvar med den offisielle holdning til HOD: "Uansett hvor lite man røker er det skadelig".

Som vi hevdet i 2009, er det lite etterrettelig å merke cigarkasser med "Røyking dreper". Hvor er dokumentasjonen? Vi finner ikke noe dokumentasjon på denne påstanden.

Et eksempel til sammenligning: Departementet har tidligere estimert at en reduksjon på 8 gram salt pr dag har effekten 500 liv spart. Det Norske Cigarselskap garanterer at det foreløpig ikke finnes seriøs dokumentasjon på at vanlig norsk cigarkonsum tar et eneste liv.

For den med åpent sinn, støttes vårt syn av den aller største undersøkelsen helse og cigar:

http://www.cigargroup.com/faq/health/ncifaq.htm

 

Regulering av tobakksalg

For oss er cigarer et nytelsesprodukt, på lik linje med andre lovlige nytelsesprodukter. Flere typer produkter innen denne kategorien har streng regulering i Norge, noe Det Norske Cigarselskap fortsatt støtter. Vi støtter tiltak som er rettet mot at barn og unge ikke skal begynne med tobakksprodukter. Vår skepsis går på reguleringer som hindrer disse produktene å differensiere seg, herunder å informere konsumenten om at kvalitetscigarer f.eks. er basert på økologisk tobakk. For cigaren vil effekten kun være at innkjøp av kvalitetscigarer blir umulig på legalt vis, på norsk jord.

Etter vår mening har hverken synlighetsforbudet, eller den nye standardisering av varemerker noen hensikt i forhold til å redusere det totale forbruket av tobakk, folkehelseperspektivet eller å forhindre barn og unge i å begynne med tobakk.

 

Sigarforretningene forsvinner

Det er noen få spesialforretninger med hovedfokus på kvalitetscigarer igjen i Norge. Et slikt lovforslag vil bety kroken på døra, for denne lille næringen og oss forbrukere tvinges til å handle utenlands.

Fra forslaget; § 38 i det nye lovforslaget: "Sigarer kan ha et enkelt sigarbånd i fargen Pantone 448 C. Sigarbåndet kan være selvklebende. Sigarbåndet kan merkes med merke- og variantnavn og produsentnavn. Disse skal plasseres horisontalt langs båndets lengde. Videre kan båndet merkes med opprinnelsesland og alfanumerisk kode."

For oss som har interesse for sigarer er dette rett og slett et uvirkelig forslag. Skal håndlagde cubanske sigarer, i nydelige cigarkasser, som har en lang og stolt tradisjon, pakkes inn i Pantone 448C? Hvordan, og hvorfor skal dette hindre at barn og unge begynner med tobakk? Denne gruppen begynner ikke å røyke kvalitetscigarer som har en startpris på kr 50,- per stykk og oppover.

Cigarer brukes som nytelsesprodukt, og har lang tradisjon i Norge. På 1800-tallet var det om lag 150 småprodusenter i Norge! Det kan på ingen måte sammenlignes med bruk av tradisjonell tobakk. Kulturen rundt cigarer er annerledes. Design av cigarbokser og magebelter er også et redskap for å differensiere ekte cigarer fra kopiprodukter av dårlig kvalitet. Ved å skjære alle tobakkstyper over samme kam, slik man gjør med dette lovforslaget, gjør man stor urett overfor mange nytere og utviser kunnskapsløshet mht forskjellen.

Cigarrøyking skiller seg vesentlig fra vanlig tobakk i et folkehelseperspektiv. Det har vært utført nærmere 100 forskningsprosjekter rundt cigar og helse. Dessverre er det få som er relevante, fordi de inkluderer cigarillos, som røykes som vanlige sigaretter, i statistikkbruken. Videre er det få forskningsprosjekter som skiller mellom de som inhalerer eller ikke. Kvalitetscigarer inhaleres ikke, Dette utgjør selvsagt en klar forskjell mellom cigarer og sigaretter/cigarillos.

Norge har streng regulering og høye avgifter på tobakk, noe som allerede kan ses på andelen tobakk som enten kjøpes i utlandet, på tax-free eller som smuglervarer. Det Norske Cigarselskap foreslår å gjøre noe rundt smugling, fremfor å hindre voksne folk i nytelse av et, tross alt, lovlig produkt.

Ellers ser vi den presedens et slikt lovforslag vil kunne gi. Vil det gjøre det lettere for politikere å slå ned på andre produkter som ikke har en positiv innvirkning på folkehelsen?

Hva med sukkerforbruket? Salt? Alkohol? McDonalds? Hvorfor slipper store områder fri mens en promille av tobakksområdet skal utraderes?

Det Norske Cigarselskap mener at voksne på 40+, som faktisk er kundegruppen, skal kunne ta selvstendige valg. Hvorfor skal vi ikke få skille cubanske Cohiba fra dominikanske og videre fra kopiproduserte Cohibas, som denne reguleringen faktisk legger opp til?

Det er vanskelig å se for seg at myndighetene vil kunne kreve at et annet nytelsesprodukt, som for eksempel vin, som har sine helseskadelige sider, skal måtte fjerne alle sine tradisjonsrike etiketter og tappes på standardflasker. Å merke om cigarer, er som å korke om champagne. Svaner kan vel få leve om man ønsker spurven skutt?

 

Vår anbefaling:

Vi håper på positiv forståelse av våre innspill og anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet ekskluderer håndrullede cigarer fra det nye forslaget, og i stedet påfører cigarkassene en faktabasert merking a la "ekstremt konsum kan medføre helseskade".

 

For DNC

Steinar Gjøvik, nestformann i Det Norske Cigarselskap