Høringssvar fra Anders Storøygard

Formålstjenlig innstramming av røykeloven

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Hvis jeg har forstått formålet med innstramming av røykeloven rett, så dreier det seg i hovedsak om å gjøre alle former for tobakk mindre attraktivt spesielt blant ungdom. Formålet er å få ned antallet unge som begynner med tobakk. Det presiseres i høringsbrevet at lovendringen ikke vil innskrenke voksnes anledning til å kjøpe eller bruke tobakksvarer. 

Dette er alt vel og bra, med noen innsigelser.

Jeg vil hevde at det er hevet over enhver tvil at de aller fleste som begynner med tobakk, gjør det i kombinasjon med alkohol. (det samme gjelder periode-'brukerne') 

Nøytral emballasje vil neppe forandre på det. Derimot er det mer enn sannsynlig at tilgangen til tobakksvarer vil ha mye å si.

I første omgang vil jeg foreslå å forby salg av tobakksvarer på utesteder som selger alkohol. 

Bevillingsordning for salg av tobakksvarer kan være en idé.  

I flere land er det unntaksbestemmelser for tradisjonelle nisjevarer, som sigar og pipetobakk. Dette er tobakksvarer som brukes av et fåtall svært lidenskapelige voksne tobakksbrukere, som i henhold til høringsbrevets intensjon ikke er ment å få innskrenket tilgang til tobakk. Det vil de derimot få dersom det ikke gis noen små unntak.

Oppsummert håper jeg at departementet vil gå inn for tiltak som reelt vil redusere antall unge tobakksbrukere, dvs. Nøytral innpakning på populære tobakksvarer (sigaretter og snus) og redusert anledning til å kjøpe tobakksvarer på impuls.

Over tid tror jeg dette vil være effektive virkemidler for å nå målet om en tobakksfri ungdomsgenerasjon, og på sikt et tobakksfritt samfunn, uten å gjøre livet alt for vanskelig for de som allerede er dagligbrukere av tobakk.

Mvh. Anders Storøygard

(Dagligrøyker)