Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse ( NKROP), Sykehuset Innlandet

Dato: 03.05.2021

" Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse" ( NKROP) støtter forslaget om endring av forskrift av 27.april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek §2-1 tredje ledd bokstav d, nytt punkt nr.3 som gir adgang for leger til å kunne rekvirere legemidler til midlertidig bruk i substitusjonsbehandling for rusmiddelavhengighet, i situasjoner der en person er pålagt å være i karantene eller isolasjon etter reglene i Covid19-forskriften.

NKROP ser det som viktig at det legges til rette for at personer med rusmiddelavhengighet skal kunne gjennomføre pålagt karantene og isolasjon. Vi anser muligheten for tidsbegrenset erstatning av illegale rusmidler med forskriving av aktuelle legemidler som vil fjeren eller redusere abstinensreaksjoner og russug (" craving"), som et tiltak som sammen med tett psykososial oppfølging, vil kunne øke muligheten for gjennomføring av karantene og isolasjon. Vi støtter også forslaget om at dette ikke bare skal gjelde mulig forskriving av opioider ( fortrinnsvis buprenorfin sublingualtabletter) ved opioidavhengighet, men også lisdeksamfetamin ved avhengighet av sentralstimulerende midler (mest amfetaminer) og oksazepam/ diazepam ved benzodiazepinavhengighet.