Forsiden

Høringssvar fra Legemiddelindustrien

Dato: 08.01.2021

Legemiddelindustrien (LM) takker for muligheten til å avgi høringssvar.

Digitalisering

LMI synes det er positivt at den nye forskriften er tilpasset en digitalisert hverdag, og at det legges til rette for og oppfordres til elektronisk forskrivning av legemidler, og at opplysningene i forskrivningen skal kunne danne grunnlag for registerstudier.

Farmasøyters rett til rekvirering

Farmasøyters rekvireringsrett har for sesonginfluensavaksiner har blitt forskriftsfestet, samtidig med at Helsedirektoratet skal vedlikeholde en liste over tilhørende legemidler som skal kunne brukes i denne forbindelse. Vi mener det er hensiktsmessig å stryke «mot sesonginfluensa» fra forskriften og la Helsedirektoratet vedlikeholde listen over hvilke vaksiner og legemidler dette skal gjelde. Dette vil øke fleksibiliteten for hvilke vaksiner som skal kunne rekvireres av farmasøyter på apotek, eksempelvis ved den neste potensielle pandemien.

Dette vil også kunne utvides til andre vaksiner hvor det er ønskelig å øke vaksinasjonsdekningen i befolkningen.

Varseltrekant

Varseltrekant er en merkeordning for legemidler som kun er i bruk i Danmark og i Norge. Listen over legemidler som skal ha varseltrekant er heller ikke harmonisert i disse to landene. Legemiddelprodusenter leverer legemiddelpakninger med varseltrekant når det er et nasjonalt krav slik at dette ikke skal være nødvendig å påføre på apoteket. Det tilstrebes å produsere legemiddelpakninger som kan brukes i flere land. Dette forenkler produksjonen av legemidler, og det blir enklere å flytte legemidler mellom land dersom etterspørselen skulle kreve det. Dette reduserer risiko for legemiddelmangler. Slike multinasjonale legemiddelpakninger umuliggjøres med særnasjonale merkingskrav som for eksempel varseltrekant.

I 2018 endret Legemiddelverket kravet om varseltrekant for at dette skulle harmonere bedre med førerkortforskriften. Dette medførte at det ikke lengre ble nødvendig å påføre varseltrekant på enkelte legemidler. Legemiddelverket utarbeidet også egne veiledere for industri når det gjaldt å endre produksjonen i henhold til de nye kravene.

Det er ikke mulig å sette et skarpt skille mellom trafikkfarlige og trafikktrygge legemidler. Legemidler med varseltrekant kan i mange tilfeller brukes ved bilkjøring. Samtidig kan et legemiddel uten varseltrekant gjøre en pasient uegnet til å kjøre bil. Evne til å kjøre bil bør derfor heller avgjøres i samtale med lege eller farmasøyt.

Ideelt sett hadde vi ønsket oss at kravet om varseltrekant hadde bortfalt helt. Alternativt at krav om varseltrekant harmonerer med Legemiddelverkets nylig oppdaterte krav.