Forsiden

Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 06.01.2021

Høringssvar - forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

Stavanger kommune er ikke oppført på listen over høringsinstansen i denne høringen. Vi ønsker allikevel å gi en uttalelse på noen av de foreslåtte endringene. Høringen er omfattende, og det er mange andre relevante instanser på høringslisten. Stavanger kommune, kommer derfor kun til å kommentere på de punktene som er særlig relevant for kommunens utøvelse av helsetjenester til pasienter i sykehjem, og til hjemmeboende pasienter med vedtak om kommunal helsehjelp, i form av multidosepakkede legemidler. Vi har også noen innspill til endring i helsesykepleiere/jordmødres rett til rekvirering av prevensjonsmidler til unge under 16 år.

  • 2-3 Apotekvalg:

Stavanger kommune stiller seg bak endringsforslaget. Det er veldig viktig at alle legemidler utleveres fra samme apotek for pasienter med multidosepakkede legemidler. Risiko for dobbeldosering og overdosering er betydelig ved bruk av flere apotek. Vi ønsker det blir enda tydeligere presisert at rekvirent og apotek må ha en kontrollfunksjon, for å sjekke om en pasient har multidose ved forordning og utlevering av legemiddel.

  • 4-2 Skriftlig rekvirering:

Stavanger kommune registrerer at faks fjernes som overføringsmetode og er enig i dette, så fremt det foreligger alternativer som ivaretar informasjonssikkerhet og pasientsikkerhet. Som Departementet og Direktoratet er kjent med, er faks fremdeles i omfattende bruk i kommunehelsetjenesten ved rekvirering av multidosepakkede legemidler, både for hjemmeboende pasienter og for pasienter i institusjon. I Stavanger kommune er faks mer eller mindre utfaset, og vi benytter kryptert epost med ende til ende kryperting (TLS). Dette i hht utredning gjort av Helsedirektoratet: Resepter og rekvisisjoner kan sendes elektronisk til apotek enten via kryptert e-post eller e-resept - Helsedirektoratet I noen få virksomheter benyttes fremdeles faks eller ordinær post.

Det er ønskelig at det fremkommer i veiledning til den nye forskriften, at man kan benytte alternative, sikre metoder for overføring av resept/rekvisisjoner i påvente av de nasjonale løsningene. Elektronisk multidose, eDose, er i begrenset pilot med få EPJ-systemer, og det er vanskelig for kommunene å forestille seg at dette skal være utrullet i drift til alle EPJ-systemer innen 2022. Vi vil samtidig påpeke at de kommunale EPJ-systemene ikke er inkludert i Norsk Helsenetts pilotering av eDose per i dag. Reseptformidleren er heller ikke tilgjengelig for sykehjem/sykehjemsleger. Unntakene fra elektronisk rekvirering, som nevnes i høringsuttalelsen, må derfor gjelde for sykehjemstjenesten, og eventuelt fastlegetjenesten dersom eDose ikke er utrullet innen ny forskrift trer i kraft. Dette inkluderer at man både kan benytte papirresepter eller annen elektronisk overføring (som kryptert epost, PLO-melding o.a.), i tillegg til at resepten må kunne reitireres.

Vi ber også Direktoratet om å se på § 5-8 «Særregler for resept for legemidler i reseptgruppe A og B» i denne sammenheng. A- og B-preparater pakkes i noen tilfeller i multidose f.eks for pasienter med kroniske smerter. Det kan medføre praktiske utfordringer for forskriver og multidoseapotek, at (papir)resepter, som ikke er formidlet via Reseptformidleren, kun kan utleveres i minste standardpakning. Også punkt d) om at elektronisk kommunikasjons kun kan skje via Reseptformidleren, setter begrensninger for ordinering av multidose. Som nevnt benytter Stavanger kommune per i dag annen elektronisk kommunikasjon av resept.

Når det gjelder gyldighetstid på resepter ønsker Stavanger kommune en videreføring av ettårig gyldighet. Dette for å sikre, som Direktoratet selv nevner, årlig lege- og pasientkontakt med mulighet for å vurdere legemiddelbehandling.

  • 7-1 Helsesykepleiere og jordmødres rett til rekvirering:

Stavanger kommune har noen betraktninger knyttet til den foreslåtte utvidelse av helsesykepleiere og jordmødres rekvireringsrett til unge under 16 år (for kortidsvirkende prevensjon som f.eks. p-piller.)

Hovedargumentet for å utvide retten til forskrivning er knyttet til økt tilgjengelighet, sammen med det faktum at helsestasjoner nyter stor tillitt i befolkningen. Stavanger kommune har forståelse for dette, samtidig som vi ønsker å fremheve fastlegenes viktige rolle hos de unge i befolkningen. Det har tidligere vært et viktig punkt i utdanning av allmennleger at disse samtalene og denne oppfølgingen legger grunnlaget for et vedvarende tillitsforhold mellom lege og pasient, og at dette også skal bidra til en bedre og riktigere helsesøkingsatferd senere i livet. Det at unge pasienter i større og større grad fjernes fra fastlegekontorene forpurrer kontinuitet og tillitt mellom lege og pasient i denne aldersgruppen. Konsekvensene for dette er ikke tilstrekkelig belyst her.

Videre er det en tankevekker at de fleste jordmødre og helsesykepleiere skriver resepter på papir, og reseptene finnes dermed ikke i Reseptformidleren. Det ville vært svært ønskelig med en drøfting av, og anbefaling om, elektronisk «epikrise» fra jordmor og helsesykepleier til fastlege, når slike forskrivninger finner sted.

Til slutt vil Stavanger kommune nevne at kommunene gjerne ønsker å stå på listen over høringsinstanser i tilfeller hvor foreslåtte endringer vil være av uttalt betydning for kommunene. Det var tilfeldig at denne høringen ble fanget opp, og noen av de foreslåtte endringene har store konsekvenser for kommunene og våre pasienter. I noen tilfeller kan vårt behov ivaretas av andre instanser på høringslisten, men i dette tilfellet mener vi ikke at KS eller Landets fylkesmenn sitter tett nok på problemstillingene til å kunne svare på vegne av kommunene.

Frank van Betten

Ane Horvei Andersen

helsesjef/kommuneoverlege

saksbehandler