Forsiden

Høringssvar fra Den norske jordmorforening

Dato: 08.01.2021

Den norske jordmorforening vil her komme med Innspill til delen av forskriften som omhandler helsesykepleiere og jordmødres forskrivningsrett, punkt 2.10 Rekvirering til særlige formål.

Innledningsvis ønsker Den norske jordmorforening å vise til vedtak gjort i stortinget i 13.06 2019: i vedtaket står det følgende:

Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om folkehelsepolitikken. Merknadene i helse- og omsorgskomiteens innstilling som hele komiteen eller et flertall står bak, vil være førende for regjeringens videre politikk på folkehelseområdet. Det ble fattet ett vedtak ved behandlingen av saken, der regjeringen blir bedt om å fjerne begrensningen som gjør at helsesykepleiere og jordmødre ikke har forskrivningsrett på alle typer prevensjon til unge under 16 år. Vedtaket ble støttet av alle partier.

I forslaget i denne høringen begrenses jordmødre og helsesykpleieres utvidelse av forskrivningsrett når det gjelder unge under 16 år til kun å gjelde kortidsvirkende prevensjon. Høringsforslaget følger ikke det vedtaket som ble gjort i Stortinget i 2019. Slik det står nå innebærer forslaget at en begrensing i hvilke type prevensjon helsesykepleiere og jordmødre ikan rekvirere og administre til de under 16 år.

På helsestasjon for ungdom jobber det helsesykepleier og jordmødre, veldig få helsestasjoner har lege tilgjengelig. Vi vet at mange unge ønsker å benytte seg at helsestasjon for ungdom når de skal skaffe seg prevensjon, det er mange steder et lett tilgjengelig lavterskeltilbud. Det er et overordnet mål at de unge selv skal bestemme hvilken prevensjon de vil ha. De unge som kommer til helsestasjon for ungdom, vil måtte gå veien om fastlegen for å få langtidsvirkende prevensjon. Det overordnede målet må være at tilgjengeligheten på prevensjon må være like god for de unge uavhengig av om de går til fastlegen eller til en jordmor eller helsesykepleier.

I høringdokumentet står det følgende:

Faglige råd viser at langtidsvirkende prevensjon som for eksempel p-stav og spiral, er forbundet med mindre risiko for bivirkninger og brukerfeil enn korttidsvirkende prevensjon som p-piller.

Det er uforståelig at jordmødre og helsesykepleier ikke skal kunne tilby langtidsvirkende prevensjon til de unge under 16 år når departementet selv slutter seg til de faglige rådene om at lantidsvirkende prevensjon er det beste alternativet. Høringsnotatet gir ingen god begrunnelse for hvorfor den utvidete rekvisisjonsretten skal begrenses til kortidsvirkende prevensjon. I praksis vil dette føre til en tyngre vei for noen unge for å få tilgang til den prevensjonen som har minst bivirkninger og gir best beskyttelse. Hovedfokuset må være å gjøre prevensjon lettere tilgjengelig for en liten men viktig gruppe unge, dette må være uavhengig av profesjon. Jordmødre med forskrivningsrett har kompetanse til å administrere alle typer prevensjon. I dag administrere jordmødre og helsesykepleier langtidsvirkende prevensjon til unge fra 16 år. Det vil ikke være en en vesentlig forskjell i metode eller oppfølging av en som er 15 år og en som er 16 år.

Den norske jordmorforening mener at for å bedre tilgangen til prevensjon for unge må helsesykepleier og jordmødre gis rekvisisjonsrett for langtidsvirkende prevensjon også til de under 16 år. Det er et mål å unngå uønsket graviditet hos alle unge. For å oppnå dette må prevensjon være lett tilgengelig, gitt av kvalifisert personell.

Til slutt vil vi påpeke at jordmødre og helsesykepleier må få mulighet til å skrive ut elektronisk resept på prevensjon.

vi støtter forvørig innspillene fra sex og samfunn og Høgskolen på Vestlandet.

Med vennlig hilsen

Kari Aarø

politisk leder Den norske jordmorforening