Forsiden

Høringssvar fra Kirkens Bymisjon

Dato: 08.01.2021

Kirkens Bymisjon har følgende innspill til arbeidet med den nye forskriften om legemiddelresepter og rekvisisjoner:

I høringsforslaget foreslås i forskriftens § 5-4, jf. høringsnotatets punkt 2.8.2, innføring av en generell plikt til å vise legitimasjon ved rekvirering av legemidler.

Blant våre virksomheter har både Aksept, Kirkens Bymisjons landsdekkende tilbud og ressurssenter for alle berørt av hiv, og Helsesentrene for papirløse migranter varslet om at innføring av en slik generell plikt kan medføre at pasienter ikke får tilgang på helsehjelp som de faktisk har krav på. Kirkens Bymisjon frykter at plikten til å forevise legitimasjon kan føre til at pasienter ikke mottar livsnødvendige medisiner. Det kan eksempelvis gjelde asylsøkere og personer med endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse, og andre som ikke har gyldige identitetsdokumenter. Det vil kunne medføre at pasienter ikke får medikamenter og dermed går ubehandlet, noe som kan medføre spredning av infeksjonssykdommen og dermed utgjøre fare for allmennheten, samt at personen blir dårligere, får et vanskeligere sykdomsforløp, og i verste fall dør. Det vil kunne føre til at flere av våre brukere uten opphold eller som mangler identifikasjon, ikke får antivirale midler.

Det er positivt at departementet i høringsnotatet påpeker at «Bestemmelsen må forstås slik at fødselsnummer oppgis der det er kjent/oppgitt», og at det vises til apotekenes praksis med bruk av «dummy-numre» i ekspedisjonssystemet. Vi vil imidlertid advare mot at det blir opp til praksis å finne ulike løsninger i situasjoner der fødselsnummer ikke er kjent/oppgitt. Vår erfaring tilsier at det da kan bli vilkårlig og at enkelte pasienter ikke vil få medisin som de har krav på.

Kirkens Bymisjon mener det er viktig at tilgang på legemidler for alle sikres gjennom regelverket. Vi er redd for at dette ikke sikres dersom det innføres et generelt krav for alle pasienter om legitimasjon ved rekvirering av legemidler.

Nora Blaasvær

Avdelingsdirektør

Inkludering og mangfold

________________________________

Kirkens Bymisjon, Hovedkontoret