Forsiden

Høringssvar fra Norges Røde Kors

Dato: 08.01.2021

Norges Røde Kors er gjort oppmerksom på høringen knyttet til ny forskrift, og ønsker å kommentere på departementets forslag til krav til føring av innhold i resepter og rekvisisjoner, høringsnotatets punkt 2.8.

Røde Kors driver sammen med Kirkens Bymisjon helsesentre for papirløse migranter i Oslo og Bergen. I Oslo bruker rundt 800 pasienter i året helsesenterets tilbud, i Bergen gjennomføres det om lag 500 konsultasjoner i året. Vi tilbyr et bredt spekter av helsetjenester til papirløse migranter, og arbeidet er basert på frivillig innsats fra helsepersonell. Nå er vi bekymret for at den nye forskriften kan få negative konsekvenser for våre pasienter.

Departementet har foreslått at det å innføre krav om at legitimasjon skal være forevist dersom pasienten er ukjent for rekvirenten, og at dette skal gjelde som et generelt krav for alle pasienter uansett legemiddel som skal rekvireres.

Røde Kors er bekymret for at innføringen av dette kravet kan føre til at papirløse migranter, som ikke kan identifisere seg, ikke vil få tilgang til nødvendige legemidler. Personer uten fast opphold i Norge har rett til øyeblikkelig hjelp, samt helt nødvendig helsehjelp som ikke kan vente. I tillegg er blant annet smittevernhjelp inkludert i helsehjelpen alle har rett til. Dette følger av forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket, FOR-2011-12-16-1255.

Dersom det innføres et krav om identifisering, vil ikke alle i vår pasientgruppe kunne oppfylle dette, og kravet vil dermed utgjøre et hinder for at helsehjelpen papirløse har rett til, blir gitt. Konsekvensene av dette kan få betydning både for den enkelte pasient og for allmennheten. Eksempler på mulige konsekvenser er at dersom en pasient ikke får nødvendig behandling, kan sykdomsforløpet bli vanskeligere og i verste fall kan pasienter dø. Manglende behandling av infeksjonssykdommer kan medføre spredning.

Ved spørsmål kan juridisk seniorrådigver Inga Laupstad kontaktes på inga.laupstad@redcross.no

Med vennlig hilsen

Ivar Stokkereit

Leder, enhet for humanitære verdier og folkerett

Norges Røde Kors