Forsiden

Høringssvar fra Den norske tannlegeforening

Dato: 15.12.2020

Høring – ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

Den norske tannlegeforening (NTF) takker for muligheten til å komme med høringsinnspill til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner.

NTF har gitt følgende kommentarer til forskriftsforslaget.

NTF gir sin tilslutning til målsettingen med den nye forskriften og kommenterer de delene av forskriften som omhandler tannleger og forskrivning. Det er positivt at den nye forskriften skal tilpasses en digitalisert hverdag og bidra til at regelverket blir mer oversiktlig og tilgjengelig for rekvirenter og helsepersonell i apotek.

Når det gjelder tannlegers rekvisisjonsrett ser dette forslaget ut til i hovedsak å ivareta tannlegenes behov, men NTF har noen innspill til høringsforslaget.

Forskriftsforslaget § 3-1 Lege og tannleges rett til rekvirering

NTF støtter at Helsedirektoratets rett til å gi vedtak forskriftsfestes, og at bestemmelsene skal offentliggjøres og ligge offentlig tilgjengelig på Helsedirektoratets nettside. NTF støtter at denne bestemmelsen er knyttet til helsepersonell med eksisterende rekvisisjonsrett.

Forskriftsforslaget § 3-3 Tannleger

NTF er positive til at hovedsondringen i 1998 forskriften videreføres og at det gis en mer generell ordlyd når det gjelder begrensningene i tannlegers rekvireringsrett for legemidler i reseptgruppe A og B. Bruk av klassifikasjonssystemet ATC støttes. Dette vil føre til bedre behandling fordi tannlegene får tilgang til flere legemiddelalternativer som det kan være behov for å bruke i odontologisk praksis.

På side 48 i høringsnotatet står det «Tannleger kan rekvirere følgende legemidler med markedsføringstillatelse til oral og rektal bruk i minstepakning eller terapeutisk bruk i maksimalt 7 dager». 7 dager eller minsteforpakning kan være for lite i enkelte tilfeller, selv om det i all hovedsak dekker behovet. Dette gjelder blant annet for eksempel for moderate smertestillende medikamenter hvor 7 dager for enkelte tilstander kan være i minste laget. Dette er ikke et stort problem, men vi foreslår at det bør differensieres enten mellom A- og B-preparater og at tannleger med spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin kan rekvirere for lengre perioder, da det som oftest er de som vil ha behov for unntaket.

Imidlertid har en vanskelig for å se at denne ordlyden med hensyn til begrensinger passer for legemiddelforskrivning til en tannlegepraksis. Avhengig av tannlegepraksisens størrelse og pasientflyt vil en slik begrensing være hemmede og fordyrende.

Det er svært uhensiktsmessig å ikke kunne forskrive til kontorbruk større antall legemidler enn den foreslåtte begrensingen angir. Et argument som bør tillegges vekt er at de senere år har vist en meget varierende og uforutsigbar legemiddelforsyning som skyldes det forhold at omtrent samtlige legemidler importeres til Norge. I tillegg er nå apotekene organisert i kjeder hvor disse har kommersielle leverandøravtaler som ofte favoriserer enkelte legemiddelfabrikanter.

Tannlegepraksiser, både offentlige og private, bør ha en viss forutsigbar legemiddelreserve av de viktigste rullerende legemidler. Vi er derfor imot forslagets begrensning beskrevet som "minstepakning" eller "til høyst terapeutisk bruk i syv dager" når det gjelder tannlegers forskrivning til kontorbruk.

Forskriftsforslaget § 3-4, særlige tilfeller

NTF støtter i all hovedsak departementets forslag om å samle bestemmelsene som i 1998-forskriften gir Helsedirektoratet myndighet til å treffe avgjørelse om legers og tannlegers rekvireringsrett i særlige tilfeller, i en bestemmelse, men vi har en kommentar til punktene 3-4 b og c.

Helsedirektoratet avgjør:

b) I tvilstilfeller hvilke legemidler tannlegers rett til rekvirering etter § 3-1 annet ledd og § 3-3 omfatter.

c) Søknad fra tannleger om utvidet rett til rekvirering utover § 3-1 annet ledd og § 3-3.

I høringsnotatet er det på side 12 referert til at «Helsedirektoratet har publisert en oversikt over tvilstilfeller rundt tannlegers rekvireringsrett», med fotnote nr. 3, lenke til denne listen: https://www.helsedirektoratet.no/tema/legemidler/rekvirering-av-legemidler/tannlegers-rekvireringsrett-av-reseptpliktige-legemidler

NTF gjør oppmerksom på at dersom den nye forskriften skal fungere bedre og etter hensikten, er det helt påkrevet at denne listen oppdateres og ajourholdes. NTF foreslår at listen fjernes, og dersom Helsedirektoratet tar avgjørelser om tannlegers rekvirering, må disse avgjørelsene offentliggjøres.

Skal en slik liste beholdes mener NTF at det er viktig med kontinuerlig oppdatering og at det da gjøres i dialog med profesjonsforeningene.

NTF vil også påpeke at spesialister i oral kirurgi og oral medisin vil kunne ha behov for å rekvirere legemidler utover det som her er beskrevet for tannleger. De har gjennomført en 5 års spesialistutdanning etter odontologiutdanningen og mange arbeider i spesialisthelsetjenesten eller på universitetsklinikker. NTF anmoder derfor på det sterkeste om at det tas inn en setning som lyder: «Spesialister i oral kirurgi og oral medisin kan, utover de legemidler som alle tannleger kan forskrive, også forskrive legemidler i den utstrekning som kreves for diagnostikk og behandling av sykdommer, skader og defekter i kjeve, munnhule samt omkringliggende vev. Formuleringen er lik det som finnes blant annet i det svenske regelverket.

Skriftlig rekvirering, forskriftsforslaget § 4-2

Når det gjelder departementets forslag om å stille særskilte krav til elektronisk kommunikasjon ved rekvirering av legemidler er NTF positive til det. Det er imidlertid fortsatt slik at det bare er en liten del av norske tannleger som har tilgang til e-resept via sin EPJ løsning, og det er et problem.

NTF ser positivt på at all rekvirering til pasient skal skje via Reseptformidleren og at det er viktig at alle rekvirenter av legemidler på resept har EPJ systemer som støtter kommunikasjon av resepter via Reseptformidleren. NTF er bekymret over at dette ikke er tilfellet for alle leverandører av elektroniske pasientjournalsystemer til tannhelsetjenesten.

NTF støtter forslaget om å presisere i forskrift at rekvirent, om mulig skal koble seg til og rekvirere til pasient via Reseptformidleren og ser stor nytteverdi av innføring av Pasientens legemiddelliste og Sentral forskrivningsmodul som en nasjonal løsning for rekvirering av resepter. Det betinger imidlertid at tannlegene har tilgang og mulighet til å benytte disse systemene, noe vi ikke har på nåværende tidspunkt.

Resepters og rekvisisjoners gyldighetstid, forskriftsforslaget § 4-4

NTF støtter forslaget om å videreføre gjeldende bestemmelser om gyldighetstid, men vi vil påpeke at resepter på antibiotika bør ha en gyldighetstid på 10 dager, og at dette ikke bare bør være en anbefaling.

Det er også viktig å sikre forsvarlig destruksjon av ubrukte/utgåtte legemidler. Reseptene bør inneholde beskjed om at ubrukt preparat skal leveres til apotek.

Opplysninger om virksomhet på resept, forskriftforslaget § 5-3 og opplysninger om legemidlet og dets bruk på resept, forskriftsforslaget § 5-5

Departementet foreslår at virkestoffnavn skal fremgå av resept og viser til at det er tilrettelagt for rekvirering av virkestoff i e-resept løsningen. Videre foreslås det å innføre et obligatorisk krav til at opplysninger om bruksområde og dosering skal påføres resept. Dette er også allerede ivaretatt i dagens e-reseptløsning.

NTF ser betydningen av at dette innføres, men påpeker igjen at tannlegene ikke har tilgang til e-reseptløsningen. Disse påleggene kan derfor medføre merarbeid og vanskeligheter for tannlegene

De fleste tannleger i Norge har fortsatt ikke tilgang til e-reseptløsningen. Det er et betydelig problem for hele den private tannhelsetjenesten og store deler av den offentlige tannhelsetjenesten, og det svekker pasientsikkerheten. Dette har blant annet sammenheng med mangel på pasientjournalløsninger i tannhelsesektoren som tilbyr e-resept. NTF har arbeidet med denne saken i mange år overfor leverandører av journalløsninger til sektoren, og overfor myndighetene, uten at det har kommet til en løsning. Det er kun om lag 100 tannleger som har tilgang til e-resept gjennom sin journalleverandør i dag.

NTF ber om at tannlegene fritas for de ovennevnte kravene inntil det er mulig å få implementert e-reseptløsning i tannlegenes journalsystemer.

Særregler for resept for legemidler i reseptgruppe A og B, forskriftsforslaget § 5-8

Når det gjelder tannlegers rekvirering av legemidler i reseptgruppe A og B vises det til forskriftsforslaget § 3-3. Hovedregelen skal være at rekvirering av legemidler (fra lege og tannlege) skjer elektronisk via reseptformidleren. Dersom det rekvireres på annen måte, for eksempel papir eller per telefon tillates rekvirering av minste standardpakning eller en mengde tilsvarende vanlig terapeutisk dose i tre døgn. Dette er en innskjerping, fra bruk i sju dager etter gjeldende forskrift til tre dager. Hovedbegrunnelsen for innstrammingen er å begrense rekvirering av legemidler i reseptgruppe A og B utenfor e-resept, samt presisere at det er pasientens faste lege som bør ha oversikt over og rekvirere slik behandling.

NTF ber om at dette ikke gjennomføres før tannlegene får tilgang til e-reseptløsningen, ref. det vi tidligere har skrevet rundt dette.