Forsiden

Høringssvar fra Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF)

Dato: 08.01.2021

Innspill til høring av forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) arbeider for at fagområdet klinisk ernæring integreres i norsk helsearbeid, for å sikre befolkningen nødvendig, likeverdig og god klinisk ernæringsfaglig tjeneste og behandling. Foreningen jobber for at utdanningen av kliniske ernæringsfysiologer samsvarer med samfunnets og pasientenes behov for trygge, sikre og effektfulle ernæringstjenester av høy kvalitet.

KEFF takker for muligheten til å komme med innspill til høring av forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner. KEFF støtter målsettingen om at den nye forskriften tilpasses endringer i samfunnet og helsesektoren. I tråd med behovet for en helhetlig og sømløs helsetjeneste savner vi imidlertid at departementet i avsnitt 2.10 har gjort en vurdering av mulighet for rekvirering til særlige formål for kliniske ernæringsfysiologer.

KEFF anser det som nødvendig, og på høy tid, at kliniske ernæringsfysiologer får rekvireringsrett til intravenøs (parenteral) ernæring. Kliniske ernæringsfysiologer har ofte har hovedansvaret for intravenøs ernæringsbehandling hos pasienter både i primær- og spesialisthelsetjenesten, og besitter spisskompetanse om bruk, dosering og komplikasjoner knyttet til bruk av intravenøs ernæring. Annet helsepersonell som leger og sykepleiere benytter seg som regel av kliniske ernæringsfysiologer for opplæring, råd og veiledning knyttet til intravenøs ernæring. Det er i all hovedsak kliniske ernæringsfysiologer som i praksis ordinerer, doserer og kvalitetssikrer bruk av intravenøs ernæring. Kliniske ernæringsfysiologer samarbeider også med farmasøyter for å lage spesialtilpassede løsninger med intravenøs ernæring for enkeltpasienter med spesielle behov (eksempelvis til alvorlig syke barn). Rekvirering av intravenøs ernæring er nødvendig for at kliniske ernæringsfysiologer skal kunne gi forsvarlig ernæringsbehandling til pasienter som av ulike årsaker ikke kan dekke sitt næringsbehov enteralt. I dag må rekvirering gjøres av lege, noe som både kan gi ordinering- og doseringsfeil og som alltid fører til merarbeid for lege og klinisk ernæringsfysiolog som er involvert i pasientbehandlingen. Våre medlemmer rapporterer om situasjoner hvor de i praksis klargjør alt vedrørende intravenøs ernæringsbehandling, men forsinkes i oppstart av behandlingen da de er avhenging av leges rekvirering før igangsettelse. For eksempelvis alvorlig underernærte pasienter kan dette innebære unødvendig risiko for forverret helsetilstand. Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert helsepersonell som har en 5-årig profesjonsutdannelse, som innebærer dybdekunnskap både innen medisinske basalfag og klinisk ernæringsbehandling. De besitter nødvendig og særegen kompetanse til å administrere intravenøs ernæringsbehandling på en faglig forsvarlig måte.

KEFF foreslår med begrunnelse i det ovennevnte å legge til en paragraf 7-8 som omhandler kliniske ernæringsfysiologers rett til rekvirering av intravenøs ernæring. Vi foreslår følgende ordlyd:

§ 7-8 Kliniske ernæringsfysiologers rett til rekvirering

Kliniske ernæringsfysiologer med autorisasjon etter helsepersonelloven gis rett til å rekvirere alle typer til intravenøs ernæringsbehandling i ATC-gruppe B05B A parenteral ernæring, B05X C vitaminer og B05X A31 elektrolytter i kombinasjon med andre stoffer.

Bestemmelsene i § 4-1 krav om tydelighet, datering og signering, §§ 4-2 første ledd og 4-3 om skriftlig og muntlig rekvirering, § 4-4 første ledd om gyldighetstid, §§ 5-1 grunnkrav og 5-7 om opplysninger om rekvirent, virksomhet og legemiddel på rekvisisjon gjelder tilsvarende.