Forsiden

Høringssvar fra Høgskulen på Vestlandet

Dato: 04.01.2021

Innspill til forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

Fagmiljøet ved Jordmor –og helsesykepleierutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet vil gi innspill til delen av forskriften som omhandler helsesykepleiere og jordmødres forskrivningsrett, punkt 2.10 Rekvirering til særlige formål.

Overordnet mener vi at forskrivningsretten for prevensjon må utvides slik at helsesykepleiere og jordmødre kan skrive ut all type prevensjon for unge under 16 år.

Alle som ønsker prevensjon bør få mulighet til å selv velge hvilken type prevensjon de ønsker, og forslaget om å begrense helsesykepleiere og jordmødres forskrivningsrett til unge under 16 år til å kun gjelde korttidsvirkende prevensjon motvirker prinsippet om selvbestemt prevensjon.

Lavterskeltilbud rettet mot barn og unge, særlig skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, har ikke alltid lege tilgjengelig ved tjenesten, og dette vil føre til at det kan bli vanskeligere for de yngste brukerne å få tilgang til ønsket prevensjonstype.

I høringsforslaget adresserer departementet selv risiko for bivirkninger og brukerfeil, faktorer som begge er betydelig mindre ved langtidsvirkende prevensjon. I sin egen handlingsplan sier departementet at langtidsvirkende prevensjon:

gir økt grad av sikkerhet mot uønsket graviditet, har få eller ingen brukerfeil og god kontinuitet i bruk. Anbefalingene bygger blant annet på forskning som viser at langtidsvirkende prevensjon gir stor tilfredshet blant brukerne, og at færre kvinner rapporterer bivirkninger, sammenlignet med andre prevensjonsmidler (s 15 i høringsforslaget)

I høringen skisseres en løsning med tre kontakter med helsepersonell: jordmor /helsesykepleier som gir råd og henviser til lege - lege som medisinsk vurderer, undersøker og skriver resept - og tilbake til jordmor/helsesykepleier som kan administrere implantat/spiral og følge opp.

I høringsforslaget beskrives det at de langtidsvirkende reversible prevensjonsmetodene er de beste - og hvorfor skal de aller yngste tilbys en tyngre vei mot det beste, når det er denne gruppen som kanskje trenger det tryggeste mest?

På bakgrunn av dette anbefaler jordmor og helsesykepleierutdanningene ved HVL at også jordmødre og helsesykepleiere får anledning til å skrive ut langtidsvirkende prevensjon også til de yngste brukerne slik at de får økt tilgang til prevensjonstypene som både er sikrere og tryggere.

For fagmiljøet

Vigdis Aasheim

Fagseksjonsleder, Jordmor, PhD

Fakultet for helse og sosialfag, Fagseksjon for master i jordmorfag og helsesykepleie Høgskulen på Vestlandet