Forsiden

Høringssvar fra Helse Bergen HF

Dato: 04.01.2021

Legemiddelkomitéen i Helse Bergen er i hovedsak positiv til forslaget til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner.

Vi har lest høringssvaret fra St Olavs hospital, og støtter innspillene som er avgitt. I tillegg har vi bidratt med innspill i høringssvaret fra Sykehusapotekene HF gjennom en intern høringsrunde i regionalt legemiddelutvalg (RLMU) i Helse Vest 4.12.20.

Ut over det vi vet kommer fra Sykehusapotekene HF, ønsker vi å gi et kort innspill til $4-4 om Resepters og rekvisisjoners gyldighetstid: Vi er enige i at det er riktig å se på muligheten for å øke gyldighetstiden for enkelte resepter, særlig med tanke på den kommende/fremtidige innføringen av pasientens legemiddelliste. Vi ønsker videre å presisere at det for kostbare legemidler som finansieres via H-reseptordningen, som ofte er underlagt årlige anbudskonkurranser, vil være riktig å holde maksimal gyldighetstid på 1 år.