Forsiden

Høringssvar fra Norges Farmaceutiske Forening

Dato: 08.01.2021

Høringssvar – Forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å gi følgende innspill:

§ 2-2 Ekspedisjonsrett

Forslaget om å bruke definisjonen fra apotekloven for ekspedisjonsrett, støttes.

Kapittel 3 Legers og tannlegers rekvireringsrett og krav til rekvirering

Farmaceutene mener at de særskilte rekvireringsbestemmelsene som Helsedirektoratet fastsetter bør være tilrettelagt for integrasjon i programvaren som brukes ved forskrivning og ekspedisjon som støtte til helsepersonell som forskriver eller ekspederer. Dette kan for eksempel gjøres gjennom FEST (Legemiddelverkets forskrivnings og ekspedisjonsstøtte).

Kapittel 4 Krav til resept og rekvisisjon

Farmaceutene støtter at det i hovedregel kun er skriftlige resepter kommunisert via Reseptformidleren som kan reitereres. Vi ønsker å påpeke at denne regelen lett kan omgås ved at forskriveren øker antallet som rekvireres.

Farmaceutene støtter ikke at rekvirering av multidose (m.v.) ved bruk av telefaks utfases. Basert på erfaringer gjort i piloteringen har vi har liten tro på at elektronisk multidose er innført hos de fleste aktørene innen 2022.

Farmaceutene mener det bør spesifiseres at resepter på antibiotika har anbefalt gyldighetstid på 10 dager, foruten antibiotika på folketrygdens regning eller brukt som profylakse.

I utgangspunktet bør gyldigheten av en resept vare til behandlingen er over. Dette kan reguleres av rekvirert mengde eller at fastlegen fjerner legemidlet fra reseptformidleren. Som departementet skriver har allikevel reseptens gyldighet vært brukt som en mekanisme for å bidra til årlig pasient- og legekontakt. Med e-resepter og digitale fornyelsesmuligheter av resepter mener Farmaceutene at reseptensgyldighetstid i mindre grad enn før fungerer for å sikre årlig pasient- og legekontakt. Farmaceutene ønsker at man tar i bruk andre strukturelle metoder eller verktøy for å støtte pasient- og legekontakt som bidrar til en vurdering av pasientens legemiddelbehandling.

Kapittel 5 Krav til føring av innhold i resepter og rekvisisjoner

Farmaceutene støtter at det tydeliggjøres i forskriften at virkestoffnavn skal fremgå av resept og rekvisisjon. Det bør i enda større grad tilrettelegges og oppfordres til å bruke virkestofforskrivning. Dette vil øke pasientsikkerheten ved at man i større grad unngår misforståelser. Tid som i dag brukes til å forklare generisk bytte, frigjøres og kan benyttes til kommunikasjon om riktig legemiddelbruk.

Vi støtter også innføring av obligatorisk krav til at opplysninger om bruksområde og dosering skal påføres e-resept. Vi mener det bør stilles krav i alle reseptrekvireringssystemer om obligatoriske opplysningsfelt som må fylles ut for å få rekvirert en resept for å bidra til at reseptene som legges inn kan ekspederes. Vi støtter at i stedet for mengde legemiddel kan dosering og behandlingsvarighet angis på resepten.

Kapittel 6 Særskilte bestemmelser for veterinærers og fiskehelsebiologers rekvireringsrett, rekvirering og resepters innhold

Farmaceutene støtter ikke at muligheten for å rekvirere på telefaks ikke videreføres i forskriftsforslaget all den tid det ikke foreligger gode alternativer for skriftlig rekvirering. Vi anbefaler at telefaks videreføres i forskriftsforslaget inntil det etableres en annen skriftlig elektronisk reseptkommunikasjon.

Farmaceutene mener det fremdeles er behov for at veterinærer skal kunne forskrive legemidler i reseptgruppe A til dyr. At det er lite behov for rekvirering av legemidler i reseptgruppe A tyder på at forskrivningen ikke misbrukes, men at det fremdeles er et behov for å kunne forskrive. Det oppgis ikke i høringsnotatet hvem som skal kunne rekvirere legemidler i reseptgruppe A til dyr dersom veterinærer ikke skal kunne gjøre dette lenger. Leger kan kun rekvirere legemidler til human bruk, jf §3.1.

Kapittel 7 Rekvirering til særlige formål

På side 27 i høringsnotatet oppgis det at rekvirering av kortidsvirkende prevensjon til unge under 16 år vil bidra til en årlig oppfølging sammenlignet med langtidsvirkende prevensjon. Gyldighetstid for resepter på hormonelle antikonseptiva er 3 år jf. §4-4, uavhengig av om det er langtids- eller korttidsvirkende prevensjon og pasientens alder. Det å rekvirere kun korttidsvirkende prevensjon til unge under 16 år vil derfor ikke sikre årlig oppfølging av den unge, slik det står i høringsnotatet.

Farmaceutene foreslår at «mot sesonginfluensa» i § 7-2 andre ledd utelates, da Helsedirektoratet angir retningslinjer for hvilke vaksiner og legemidler som inngår i rekvisisjonsretten. Angivelsen «mot sesonginfluensa» kan medføre uhensiktsmessig merarbeid i etterkant dersom det er ønskelig å utvide rekvireringsretten til farmasøyter for vaksiner på et senere tidspunkt.

Kapittel 9 Ekspedisjon av legemidler etter resept og rekvisisjon

Farmaceutene støtter at bestemmelsen om farmasøytkontroll inntas i forskriftsforslaget jf § 9-1.

Dersom elektroniske systemer skal foreta farmasøytkontroll i de tilfeller det er forsvarlig, forutsettes det at dette skjer i henhold til forhåndsgodkjent liste, og at systemet er kvalitetssikret og validert av provisorfarmasøyt.

Kapittel 10 Utlevering av legemidler etter resept og rekvisisjon

Farmaceutene støtter ikke §10-1 fjerde ledd om at apoteket kun kan utlevere apotekfremstilt legemiddel når det på resepten entydig angis at apotekfremstilt legemiddel skal utleveres. Legemidler med markedsføringstillatelse skal utleveres så langt det er mulig ved rekvirering av virkestoff. Imidlertid ser vi en økt legemiddelmangel som kan medføre økt bruk av apotekfremstilte legemidler fordi andre legemidler med markedsføringstillatelse ikke kan fremskaffes. Dersom resepten må angi at legemiddelet skal være apotekfremstilt for at et slikt skal kunne utleveres, kan det bli til hinder for rask og effektiv ekspedering av nødvendige legemidler til pasienter. §10-1 fjerde ledd bør ikke inntas i forskriften.

Kapittel 15 Merking ved utlevering av legemidler

Farmaceutene mener at i §15-5 er det ikke hensiktsmessig å skulle påføre innehaver av markedsføringstillatelse eller legemidlets produsent. Det er mer hensiktsmessig å påføre opprinnelig varenummer. Dette for at nødvendig merking skal synes best mulig.

Farmaceutene mener at legemidler bør merkes med varseltrekant i henhold til liste fra Legemiddelverket, men at foreliggende forslag til §15-9 er noe uklart.

Forslag § 15-9:

b) Legemidler som krever merking med varseltrekant etter Statens legemiddelverks bestemmelse eller perorale legemidler med over 10 vektprosent etanolinnhold skal merkes med varseltrekant. Dersom rekvirenten angir på resepten at et legemiddel kan nedsette evnen til å føre motorkjøretøy eller utføre risikofylt arbeid, skal legemidlet merkes med varseltrekant.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I høringsnotatet oppgis det at den nye forskriften ikke antas å innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser, hverken for rekvirentene eller apotekene/grossistene. Farmaceutene mener at utfasing av telefaks ved multidose og for veterinærer kan medføre både økonomiske og administrative konsekvenser dersom det innføres for fort i forhold til utvikling hos de involverte aktørene.

Med vennlig hilsen

for Norges Farmaceutiske Forening

Urd Andestad

Leder

Norges Farmaceutiske Forening arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard blant våre rundt 4500 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler.