Forsiden

Høringssvar fra Kristiansand kommune

Dato: 08.01.2021

Ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner –

Viser til høring på forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner, med høringsfrist 08. januar 2021.

Landets kommuner er ikke utpekt som høringsinstans.

Denne forskriften berører i stor grad legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten. Kristiansand kommune vil kommentere at det er uheldig at ingen kommuner i landet er inkludert som høringsinstanser. Kommunene bør inkluderes i fremtidige høringer innen tema som vil påvirke legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten.

Høringsinnspill fra Kristiansand kommune:

Kapittel 2.5 Apotekvalg

I kapittel 2.5.2 om apotekvalg, blir det foreslått i ny §2-3, at retten til å velge apotek selv, kan begrenses, når det foreligger praktiske, pasientsikkerhetsmessige og tekniske grunner.

Kommunen støtter dette forslaget.

Kapittel 2.7 krav til resept og rekvisisjon

I forbindelse med elektronisk rekvirering, og forslag til § 4-2 i ny forskrift, blir det i kapittel 2.7.2 foreslått at kun resepter som blir sendt gjennom reseptformidleren kan reitereres.

Leger ved kommunale institusjoner har ikke tilgang til reseptformidleren. Legemidler i multidose regnes som reitererte skriftlige resepter, som legen i dag sender via faks. Faks er ikke lenger vurdert som tilstrekkelig sikkert kommunikasjonsmiddel for overføring av pasientopplysninger.

Det angis som kommunenes ansvar å organisere forsvarlige rutiner for bestilling, utlevering og utdeling av multidoser, og videre at det pågår pilotering og utbredelse av elektronisk multidose. Kommunen er ikke kjent med konkrete planer for utprøving/implementering av elektronisk multidose til institusjoner.

Forslaget skal først tre i kraft fra 2022, men det er det lite sannsynlig at elektronisk rekvirering av multidose i institusjoner vil være tilgjengelig fra 2022.

Kommunene stilles i en utfordrende situasjon, med ansvar for å følge forskrifter og GDPR, samtidig som pasiententsikkerhet og effektivitet i tjenestene skal opprettholdes. Særskilt utfordrende vil dette være knyttet til legemidelhåndtering når nasjonale elektroniske løsninger stadig forsinkes. Dette er også svært ressurskrevende både når de gjelder kompetanse og økonomi.

Det foreslås at skolehelsetjenesten og helsestasjonene kan reiterere resepter fremsatt skriftlig, frem inntil elektroniske rekvireringsmoduler er på plass i deres journalsystemer. Kommunen støtter dette og foreslår at samme unntak må gjelde for institusjoner, frem til nasjonal elektronisk løsning kan tas i bruk også på institusjoner.

Kapittel 2.8 Krav til føring av innhold i resepter og rekvisisjoner

I forslag til ny § 5-8, blir det i kapittel 2.8.2, i avsnittet Særregler for resept for legemidler i reseptgruppe A og B, foreslått en innskjerping av dagens forskrift.

Forslaget angir at det skriftlig kun kan rekvireres A/B-preparater i minste standardpakking eller for 3 dagers forbruk. For institusjoner som bruker multidose, gir det tilsvarende utfordringer som angitt i forrige avsnitt, da leger ved institusjoner ikke har tilgang på reseptformidleren eller annen elektronisk forskrivningsmodul.

Kommunen foreslår at det gjøres unntak fra kravet om elektronisk rekvirering av A/B- preparater for institusjoner, frem til elektronisk rekvirering er tilgjengelig for institusjoner.

Med vennlig hilsen

Brede Skaalerud

Direktør for helse og mestring

Elin Baldersheim Nilsen

Kommunefarmasøyt