Forsiden

Høringssvar fra Universitetet i Sørøst-Norge, Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

Dato: 09.01.2021

NB! Dette er en ny innsending, da det ser ut til at overstryket tekst ikke kom med i vår første innsending. Vi foreslår å fjerne formuleringen "på personer over 5 år" i § 7-4 Optikeres rett til rekvirering. Hele høringssvaret vårt følger under.

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse (NOSØ) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) støtter revisjonen, og langt på vei endringer som er foreslått i høringsnotatet. NOSØ mener imidlertid det bør gjøres en endring når det gjelder optikeres rett til rekvirering.

I høringsnotatet videreføres optikeres rett til rekvirering fra dagens Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek i §§ 2-10 og 13-3. I høringsforslaget samles disse i ny § 7-4 med noen språklige endringer, som vi støtter. Imidlertid innlemmes aldersbegrensning i ny forskrift, noe vi er uenige i.

Optikere fikk rekvireringsrett i 2004 etter flere års endring av utdanningen med vekt på anatomi, farmakologi og sykdomslære. Optikere var godt rustet til å rekvirere medikamenter i 2004, og så vidt vi kjenner til er det ikke meldt om tilfeller der optikere har utøvd uforsvarlig bruk av medikamenter. Vi vet at det er til dels store kapasitetsutfordringer i spesialisthelsetjenesten (øyeleger), og spesielt barn som henvises til øyelege etter 4-års undersøkelse på Helsestasjonen må mange steder vente lenge på undersøkelse, opptil 6-12 måneder. Optikere har så å si ikke ventetid. Det er samfunnstjenlig at optikere kan undersøke barn, det vil kunne avlaste spesialisthelsetjenesten, og gi barn raskere synshjelp der de bor. Vi har nylig gjennomført et prosjekt hos oss som viser at 99% av barna som blir henvist fra helsestasjonen etter 4 års kontrollen, ikke har behov for spesialistundersøkelse, men kan ivaretas hos optiker. I vårt prosjekt var både optikere og øyeleger involvert, og det var stor grad av enighet mellom de to yrkesgruppene i behandling av barna (Ref: REK 2018/1237 Barnets øyehelsetjeneste - samhandling mellom helsestasjon og optiker).

I fremtiden vil vi trolig se flere områder innenfor øyehelse hvor optiker vil kunne avlaste øyeleger. For eksempel når det gjelder behandling av nærsynthet, som ikke regnes som sykdom, men likevel behandles, både med briller og kontaktlinser, men også med medikamenter. Vi vet at behovet for øyehelsetjenester bare vil øke, og når vi ser til andre land ser vi økt bruk av optikere – for eksempel har Sveits nylig gitt rekvireringsrett til optikere – uten aldersbegrensning.

Norge har en optikerutdanning som er ledende i Europa og dette bør etter vår mening gjenspeiles i økt ansvar for befolkningens øyehelsetjeneste. Vi mener aldersbegrensning ikke er nødvendig, fordi dette er regulert i Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) under kapittel 2, § 4. Forsvarlighet: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig

Vårt forslag til ny forskrift er derfor som følger:

Ǥ 7-4 Optikeres rett til rekvirering

Optikere med autorisasjon eller lisens, som har gjennomført relevant og kan dokumentere opplæring i bruk av diagnostiske legemidler, kan til bruk i praksis rekvirere okulære legemidler til diagnostisk bruk, samt lokalbedøvende legemidler og adrenalin. Statens legemiddelverk fastsetter hvilke legemidler som omfattes av denne bestemmelsen.

Bestemmelsene i § 4-1 krav om tydelighet, datering og signering, §§ 4-2 første ledd og 4-3 om skriftlig og muntlig rekvirering, § 4-4 første ledd om gyldighetstid, §§ 5-1 grunnkrav og 5-7 om opplysninger om rekvirent, virksomhet og legemiddel på rekvisisjon gjelder tilsvarende.»

Med vennlig hilsen

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

v/ Rigmor Baraas, PhD, Professor, PhD, forskningsleder NOSØ

Hilde Wedde, MD, daglig leder NOSØ

Bente Monica Aakre, PhD, 1.amanuensis, instituttleder optometri USN

Gro Horgen Vikesdal, PhD, 1.amanuensis, klinikkleder NOSØ