Forsiden

Høringssvar fra DIPS AS

Dato: 18.12.2020

Vi takker for invitasjonen til å komme med høringssvar til Ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner. Her følger tilbakemeldinger fra DIPS AS.

Forslag til endringer i § 3-4.

§ 3-4 Særlige tilfeller

Helsedirektoratet avgjør:

a) Søknad om særskilt rekvireringsrett fra lege som ikke er omfattet av § 3-1 første ledd og § 3-2.

b) I tvilstilfeller hvilke legemidler tannlegers rett til rekvirering etter § 3-1 annet ledd og § 3-3 omfatter.

c) Søknad fra tannleger om utvidet rett til rekvirering utover § 3-1 annet ledd og § 3-3.

Tilbakemelding fra DIPS: I høringsnotatet presiseres at «Helsedirektoratet kan fastsette særskilte bestemmelser, herunder om rekvirering av forbudt narkotikum til medisinsk bruk, substitusjonslegemidler og botulinumtoksin. Disse skal offentliggjøres.»

Vi ønsker å peke på at regelsett for særlige tilfeller må være tilgjengelig elektronisk slik at de kan oppdateres automatisk i systemer som er avhengige av å tolke disse reglene.

Forslag til endringer i § 4-4

Forskriftsforslaget § 4-4 viderefører gjeldende bestemmelser om resepters og rekvisisjoners gyldighetstid, men departementet ber høringsinstansene om innspill på om gyldighetstiden bør utvides, eventuelt på hvilken måte, en vurdering av hvordan pasientsikkerheten kan ivaretas og eventuelt tekniske konsekvenser av en endring.

Tilbakemelding fra DIPS: En utvidelse av gyldighetstiden på resepter vil medføre behov for endringer i våre e-resept-løsninger i både DIPS Classic og DIPS Arena.

Forslag til endringer i § 5-1

§ 5-1 Grunnkrav

Resepter og rekvisisjoner skal inneholde alle nødvendige opplysninger for å sikre forsvarlig ekspedisjon, riktig bruk av legemidlene og innsamling til sentrale registre.

Tilbakemelding fra DIPS: Vi er uenige i at sekundærbruk skal inngå i grunnkrav til føring av innhold i resepter. Vi er enige i at det er viktig å ha tilgang til data fra legemiddelforskrivning tilgjengelig for bruk i forskjellige registre. Det kan imidlertid ikke være slik at innholdet i en reseptforskriving styres av dette behovet. Krav til alt annet innhold er detaljert beskrevet i § 5-2 til 5-9. Kravet til innsamling til sentrale registre er imidlertid helt åpent og ikke nærmere spesifisert. Vi mener det er fare for at det kan tolkes slik at data kun registreres for å oppfylle det formålet. Vi mener også at kravet strider imot forskriftens formål som er å «sikre forsvarlig rekvirering og forsvarlig mottak av resept og rekvisisjon, ekspedering og utlevering av legemidler fra apotek.»

Bruk av innsamlede data fra forskriving av resepter er regulert av reseptregisterforskriften slik at behovet som skisseres her allerede er ivaretatt gjennom denne forskriften.

Forslag til endringer i § 5-2, pkt. d

§ 5-2 Opplysninger om rekvirent på resept

Resepter skal alltid opplyse om reseptutsteders:

d) spesialisering eller spesialitet

Tilbakemelding fra DIPS: Dette kravet er problematisk. På sykehuset er det ofte leger i spesialisering eller fastleger som skriver resepter til pasient. Disse er ikke ferdige spesialister, men har i forskrivingsøyeblikket spesialitet på vegne av sykehuset i kraft av å jobbe på en gitt avdeling. Informasjon om dette finnes ikke i HPR registeret. Vi lurer derfor på hvor data om spesialist eller spesialitet skal hentes ifra: HPR register? HER register? Hvis disse er inkongruente, hvem er master? Hvis dette kravet skal innføres må disse spørsmålene være besvart og veldig tydelig definert, slik at vi kan si noe om hvor stort omfang disse endringene vil ha for vår del.