Forsiden

Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 07.01.2021

Byrådet i Bergen behandlet saken i møtet 22.12.2020 sak 1344/20 og fattet følgende vedtak:

Byrådet avgir høringsuttalelse til «Forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner» slik den fremkommer av byrådens forslag.

Høringsuttalelse fra Bergen kommune:

Kommunen har ikke vært adressat for høringen. Bergen kommune anser det som oppsiktsvekkende at ikke kommunene er adressat for en høring som gjelder en forskrift som har stor betydning for kommunale helse- og omsorgstjenester.

I kapittel 2.5 i høringsnotatet blir apotekvalg omtalt.
Et generelt prinsipp om at pasient selv skal kunne velge hvilket apotek pasienten vil oppsøke for å få ekspedert en resept, foreslås videreført. Men det er foreslått at det gis hjemmel for enkelte unntak når det foreligger særlige grunner av praktisk, pasientsikkerhetsmessig og teknisk art. Denne unntaksbestemmelsen er viktig der kommunen har overtatt legemiddelhåndteringen. Det gjør bestilling av legemiddel mer oversiktlig for kommunen, og gjør det mulig å unngå å måtte bruke ekstra tid og ressurser på bestilling av legemidler fra forskjellige apotek etter pasientenes valg. Bruk av forskjellige apotek vil også øke risikoen for misforståelser og feilbestillinger. Det er også vesentlig for pasientsikkerheten at multidosepasienter med resepter på vanedannende medisiner som ikke skal pakkes i multidose, får disse levert av samme apotek som leverer multidosen. Bergen kommunen støtter derfor en tydelig unntaksbestemmelse på dette punktet.

I kapittel 2.7 blir krav til resept og rekvisisjon omtalt.
Forslaget til ny forskrift bygger på at e-resept/rekvirering via reseptformidleren skal brukes i størst mulig grad. Det foreslås at bare resepter som blir sendt gjennom reseptformidleren (e-resept) kan reiteres. Dette for å understøtte målet om at all rekvirering skal skje i elektronisk løsning. Reiterering betyr at resepten gjelder for flere ganger. Rekvirering gjennom reseptformidleren vil bedre pasientsikkerheten og være et viktig grunnlag for pasientens legemiddelliste. Det er imidlertid en utfordring at ikke alt helsepersonell med rekvireringsrett har mulighet til elektronisk forskrivning, slik at det må være unntaksbestemmelser. Departementet foreslår at for helsepersonell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal skriftlige resepter kunne reitereres inntil elektroniske rekvireringsmoduler er på plass i deres journalsystemer. Bergen kommune påpeker at dette unntaket også bør gjøres gjeldende for sykehjem, som per i dag heller ikke har mulighet til å forskrive elektronisk gjennom reseptformidleren.

Det er angitt i høringsnotatet at innføring av e-resept i sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjenesten ikke er gjennomført, men er under planlegging. Bergen kommune vil påpeke behovet for at alle rekvirenter får på plass elektronisk løsning så snart som praktisk mulig, slik at pasientens legemiddelliste kan realiseres og brukes av alle rekvirenter.

Videre i samme kapittel blir rekvirering på telefaks og multidose omtalt. Helsedirektoratet har vurdert at telefaks ikke er et tilstrekkelig sikkert kommunikasjonsmiddel for overføring av pasientopplysninger. Bergen kommune er enig i det. Men bestilling av multidose skjer i all hovedsak via telefaks. Siden det per dags dato ikke foreligger noe alternativ som ivaretar overføring av opplysninger på en sikrere måte, og på en så rask måte som multidosesystemet er avhengig av, så har kommunene vurdert at telefaks likevel må brukes kombinert med risikominimerende tiltak. Høringsnotatet sier at det pågår utprøving av elektronisk multidose, og at på sikt vil rekvirering av multidose skje via reseptformidleren slik at rekvirering via telefaks vil bli utfaset, men at det vil ta tid før elektronisk multidose er innført hos alle aktører. Bergen kommune mener at arbeidet med innføring av elektronisk multidose må forseres, slik at rekvirering via telefaks bli faset ut så snart som praktisk mulig. Så lenge dette arbeidet ikke er fullført, er bruk av telefaks til rekvirering av multidose den minst dårlige løsningen.

I kapittel 2.8 blir Krav til føring av innhold i resepter og rekvisisjoner omtalt.
Under særregler for resept for legemidler i reseptgruppe A og B blir det foreslått at det på papirresept bare kan forskrives A/B-preparat i minste standardpakning eller for 3 dagers forbruk. Tidligere gjaldt dette bare for telefonresept, men nå også for papirresept. Bergen kommune støtter dette. Det minsker risikoen med forfalskinger av papirresepter og gir pasientens faste lege en bedre oversikt. Men det kan være et problem for sykehjem, så lenge de ikke har tilgang til elektronisk forskriving. Det bør også her gjøres et unntak for sykehjem fram til elektronisk forskriving er mulig, på samme måte som for reiterasjon.

I kapittel 2.10 omtales helsesykepleieres og jordmødres rett til rekvirering.
Det foreslås at rekvireringsretten utvides til også å omfatte kortidsvirkende prevensjon som f.eks. p-piller til unge under 16 år. Forslaget er begrunnet i målet om å øke tilgjengeligheten til hormonell prevensjon. I høringsnotatet er angitt at for noen unge kan det være en høy terskel for å oppsøke lege for å få resept på hormonell prevensjon. Bergen kommune vil påpeke at fastlegens tilgjengelighet for mange unge begrenses av at de må betale egenandel hos fastlegen allerede fra 16 års dagen. For å kunne gi ungdom mulighet for å benytte fastlegen når de har ønske eller behov for det, bør aldersgrensen for egenandelsfritak økes fra 16 til 20 år.