Høringssvar fra Jevnaker kommune og Ringerike kommune og Hole kommune

Krav om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Dato: 14.10.2015

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill fra kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker.

Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Vi viser til høringsnotat av 9.9.2015. Kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker støtter helse- og omsorgsdepartementets forslag om at kommunene skal få adgang til å stille krav om politiattest i egen kommune for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av hvilke pasient – eller brukergrupper de skal yte tjenester til.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om det skal være opp til den enkelte kommune om den vil innføre plikt til politiattest eller om det skal være obligatorisk.

Vi mener dette bør være obligatorisk. Departementet argumenterer for at kommunestørrelse og hvordan kommunen fordeler ansvar og oppgaver kan påvirke behovet for å innhente politiattest. Det trekkes frem at små kommuner kan være mer gjennomsiktige, slik at behovet for politiattest ikke blir like stort. Videre påpekes det at innhenting av attest ikke er eneste virkemiddel som kan bidra til å sikre brukerne og skape tillit. Som det står i høringsnotatet: «Landets kommuner er forskjellige (…). Noen kommuner har mulighet til å gi pasienter og brukere tilstrekkelig beskyttelse uten politiattest. For noen kommuner kan det imidlertid være vanskelig å klare seg uten en ordning med politiattest».

Det kan etter vårt syn stilles spørsmål ved hvorvidt det at en kommune er mindre og mer gjennomsiktig gjør behovet for attest mindre. Det er her snakk om å avdekke handlinger som forsøkes holdt skjult. Vi tror ikke det nødvendigvis er så mye vanskeligere å skjule uønsket aktivitet i en liten kommune. Videre kan det i mange tilfeller være for sent å avdekke uønskede hendelser i etterkant av at det har skjedd. Når man ser på alle de områder hvor det i dag er krav om politiattest, både innenfor og utenfor helse- og omsorgstjenesten, mener vi det er på høy tid at dette også innføres for hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten og at dette bør være obligatorisk. Brukere av helse- og omsorgstjenester er i en sårbar situasjon, hjelpen ytes ofte i brukers hjem og tjenesteyter er i mange tilfeller alene under utføringen. Både fysisk og psykisk syke kan ha vansker med å ivareta egne interesser og beskytte seg mot overgrep. Som det påpekes i høringsnotatet er det få sektorer i samfunnet der nærkontakten er så stor mellom tjenestemottaker og tjenesteyter som i helse- og omsorgstjenesten.

En mulig konsekvens av en valgfrihet, er at personer med anmerkninger på politiattesten bevisst søker seg til kommuner der det ikke er krav om å legge frem attest. En valgfrihet kan svekke likeverdigheten ved tjenestetilbudet, ved at brukere i enkelte kommuner ikke sikres i samme grad som i andre kommuner.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om ulike former for vinningskriminalitet også bør anmerkes på politiattesten.

Dessverre er det en del brukere av pleie- og omsorgstjenester som opplever at tjenesteutøver utsetter dem for vinningskriminalitet og svindel. For å beskytte våre brukere mener vi at vinningskriminalitet, som ulike former for tyveri og svindel, må anmerkes. Vi støtter således forslaget om at den nye politiattesten skal anmerke samme straffbare forhold som anmerkes på en barneomsorgsattest, i tillegg til enkelte straffbare forhold som gjelder voldslovbrudd og inngrep i den personlige frihet – og som vi har anført - ulike former for vinningskriminalitet.

Konsekvenser av anmerkninger på attesten.

Departementet vil ikke foreslå at anmerkninger på en politiattest skal medføre yrkesforbud, ut over det som følger av gjeldende rett. Det blir dermed opp til kommunen å vurdere hvilke konsekvenser en attest med anmerkninger skal få for arbeidssøker. Vurderingstemaet blir om søkeren er egnet til å utføre de oppgaver som vedkommende ansettes til og om kommunen kan ha tillit til søker. Vi støtter opp under at kommunen selv kan vurdere hvilke konsekvenser en attest med anmerkning får for søker.    

Til toppen