Høringssvar fra Feministisk Initiativ Bergen og Hordaland

Høringsinnspill fra Feministisk Initiativ Bergen og Hordaland

Dato: 10.12.2015

Svartype: Med merknad

Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Vi viser til høringsnotat av 9.9.2015. Feministisk Initiativ Bergen / Hordaland støtter helse- og omsorgsdepartementets forslag om at kommunene skal få adgang til å stille krav om politiattest i egen kommune for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av hvilke pasient – eller brukergrupper de skal yte tjenester til.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om det skal være opp til den enkelte kommune om den vil innføre plikt til politiattest eller om det skal være obligatorisk.

Vi mener dette bør være obligatorisk. Departementet hevder mindre kommuner kan være mer gjennomsiktig, og at det dermed kan være mindre behov for fremleggelse av attest. Dette er ikke et argument vi støtter opp om. At en kommune kan ha en viss kjennskap til egne beboere og noen tilflyttere, er utvilsomt riktig. På samme tid vil det utvilsomt være rom for å flytte til en kommune hvor ingen kjenner til en skjult bakgrunn. Videre finner vi det noe betenkelig at departementet foreslår valgfrihet basert på at kommunen skal kjenne til sine innbyggeres forhistorie. I stor utstrekning vil en slik kjennskap baseres på informasjon kommunen får fra relativt «usikre kilder». Dette fremstår for oss som lite forsvarlig utøvelse av ansettelsesprosesser.

Brukere av helse- og omsorgstjenester er i en sårbar situasjon, hjelpen ytes ofte i brukers hjem og tjenesteyter er i mange tilfeller alene under utføringen. Både fysisk og psykisk syke kan ha vansker med å ivareta egne interesser og beskytte seg mot overgrep. Som det påpekes i høringsnotatet er det få sektorer i samfunnet der nærkontakten er så stor mellom tjenestemottaker og tjenesteyter som i helse- og omsorgstjenesten.

En mulig konsekvens av en valgfrihet, er at personer med anmerkninger på politiattesten bevisst søker seg til kommuner der det ikke er krav om å legge frem attest. En valgfrihet kan svekke likeverdigheten ved tjenestetilbudet, ved at brukere i enkelte kommuner ikke sikres i samme grad som i andre kommuner.

 

Med vennlig hilsen,

Hanne Beth Takvam-Borge

Talsperson for Feministisk Initiativ Bergen og Hordaland

Til toppen