Høringssvar fra Sør-Aurdal kommune

Krav om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Dato: 07.12.2015

Svartype: Med merknad

Det vises til departementets brev av 10.09.15. Sør-Aurdal kommune avgir med dette en administrativt behandlet høringsuttalelse til lovforslaget.

Sør-Aurdal kommune støtter forslaget om å kunne kreve politiattest for ansatte som jobber innen eldreomsorgen. Det finnes ingen rimelige begrunnelser for at det i dette hensèende skal være forskjell på dem som jobber med funksjonshemmede / psykisk utviklingshemmede og dem som jobber med eldre, sterkt pleietrengende mennesker. I tråd med departementets vurderinger mener vi at begge brukergruppene er like sårbare, og den ene har ikke mindre sannsynlighet for å bli utsatt for overgrep fra ansatte enn den andre. Et slikt krav bør derfor innføres snarest.

Sør-Aurdal kommune er derimot sterkt uenig i forslaget om at det skal være opp til den enkelte kommune om det skal kreves politiattest eller ikke. Et slikt krav må være absolutt, og gjelde for alle kommuner. Vi deler ikke på noen måte de begrunnelser deparementet oppgir i høringsnotatet for en slik frivillighet. Det blir bl.a. vist til en antatt forskjell mellom små og store kommuner; at det i små kommuner er mer oversiktlige forhold, og enklere å skape systemer for å oppdage mulige overgripere, og at små kommuner derfor ikke har et like stort behov for å kreve politiattest som større.

Dersom et slikt argument skulle kunne legges til grunn, ville det for det første også gjelde for alle andre ansattgrupper som vi i dag har et generelt krav til politiattest fra: Ansatte i barnehage, skole og de som jobber med funksjonshemmede.

For det andre er det slik at når det skal ansettes i ledige stillinger etter en kunngjøring, er en stor andel av søkerne eksterne, dvs helt ukjent for arbeidsgiver på forhånd. I en ansettelsesprosess skal vi følge kvalifikasjonsprinsippet, og eksterne søkere skal vurderes på grunnlag av sine formelle kvalifikasjoner og relevante erfaring på lik linje med øvrige søkere. Selv om det dreier seg om en liten og "oversiktlig" kommune, er denne kommunen like avhengig av en politiattest som det en større kommune vil være for å avdekke forhold som skulle tilsi at vedkommende ikke bør tilsettes. Risikoen ved å ansette en, for arbeidsgiver, fremmed søker til ledig stilling, vil være nøyaktig den samme i en liten kommune som i stor.

Departementet viser også til hensynet til lokaldemokratiet som en begrunnelse for forslaget om frivillighet. Vi mener at lokaldemokrati bør være et irrlevant tema når det kommer til tiltak for å beskytte sårbare brukergrupper mot mulige overgrep.

Oppsummeringsvis: Sør-Aurdal kommune støtter det framlagte forslaget om en utvidelse av adgangen til å kreve politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men mener at et slikt krav må være absolutt, dvs gjelde for alle kommuner.

 

 

Til toppen