Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Arbeidstilsynet

Dato: 14.11.2019

Høringsuttalelse fra Arbeidstilsynet

Regjeringen satte 17. juni 2016 ned et offentlig utvalg for å foreta en samlet gjennomgang og utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren.

Utredningen som ble avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 18. juni 2019 inneholder forslag om ny lov om begrensning av bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten.

Det fremlagte lovforslaget vil etter utvalgets vurdering bidra til en markert reduksjon i den faktiske tvangsbruken.

Høringen er omfattende og på 813 sider. Det er gjort et grundig arbeid. Men en så omfattende utredning gjør også arbeidet med å avgi uttalelse krevende, med fare for at det er vanskelig å bedømme om premissene for å oppnå målet (redusert tvang) er tilstrekkelig belyst.

Mange av tiltakene som foreslås er foreslått i den hensikt å økte kvalitet og pasientsikkerhet i tillegg til å styrke pasientenes rettigheter. Tiltakene som foreslås vil etter vår vurdering sannsynligvis kreve betydelige ressurser i form av økonomi og personell. Vi mener det ikke fremkommer tydelig nok hvordan dette skal ivaretas. Ved implementering av ny lov, er det uansett nødvendig med tilstrekkelige ressurser til dem som arbeider med de aktuelle pasientgrupper.

Tvangsbegrensningsloven er relevant for mange yrkesgrupper som arbeider i eller i tilknytning til helse- og omsorgstjenesten, og kan ha betydning for deres arbeidsmiljø.

Vi finner disse henvisningene til arbeidsmiljø:

«En institusjonspraksis preget av åpenhet, refleksjon om egen praksis, ansvarlighet, deltakelse og medvirkning for de som er fratatt friheten og et godt arbeidsmiljø, vil være en viktig beskyttelsesfaktor for dem som er fratatt friheten»

«Dette dilemmaet i form av «samvittighetsstress» som vil føre til en forringelse av arbeidsmiljøet».

«.....sammenhengen kan gå to veier, der personalet opplever at de klarer å gi god omsorg som påvirker arbeidsmiljøet positivt, og/eller at et godt arbeidsmiljø gjør det lettere å yte omsorg av god kvalitet»

Generelt mener vi derfor at utredningen i enda sterkere grad burde vurdert arbeidsmiljøkonsekvensene for aktuelle arbeidstakere innen helse- og omsorgstjenesten og betydningen av tilstrekkelige ressurser for å oppnå et godt arbeidsmiljø som ifølge utredningen vil føre til omsorg av god kvalitet.

Til toppen