Forsiden

Høringssvar fra Eviny

Dato: 30.09.2022

Evinys høringsinnspill til NOU 2022:6 Nett i tide

Vi viser til OEDs høringsbrev 14.juni 2022 om Strømnettutvalgets rapport (NOU 2022:6). Eviny-konsernet arbeider kontinuerlig for å legge til rette for økt elektrifisering av Vestlandsregionen og for etablering av ny produksjon for å etterkomme den stadig økende etterspørselen etter fornybar energi. Begge disse aktivitetene forutsetter utbygging av overføringsnett.

Det viktigste grepet man kan gjøre er å istandsette reguleringsmyndigheten for å ta en proaktiv rolle, bort fra dagens reaktive rolle. Det vil ikke kreve lov- eller forskriftsendringer, men kan gjøres ved at Statnett får et klart mandat på dette, som vi spilte inne i vårt skriftlige innspill til Strømnettutvalget, datert 31. januar 2022. Statnett og nettselskaper må gis en mer offensiv rolle og planlegge for ny og økt næringsaktivitet, basert på fornybar strøm. En mulighet vil være å endre insentivsystemet slik at det gis insentiver for å legge til rette for ny næringsutvikling. De må også sikres kapasitet og ressurser, slik at de kan være i forkant når ny og fremtidsrettet industri har behov for mer elektrisk kapasitet.

Saksbehandlingstiden for planlegging og konsesjonsbehandling av nye nettprosjekter oppleves i dag som en vesentlig flaskehals for fremdriften i nye prosjekter, både på forbruks- og produksjonssiden. Eviny ser det som positivt at Strømnettutvalget peker på og foreslår en rekke konkrete tiltak som vil bidra til å effektivisere og korte ned saksbehandlingstiden i nye nettprosjekter. Videre er det positivt at det i stor grad dreier seg om forslag til tiltak som kan effektueres umiddelbart innenfor dagens regelverk, uten forutgående, tidkrevende lov- og forskriftsendringer.

Eviny er enig i utvalgets vurdering av at det finnes et betydelig potensial for effektivisering av konsesjonsprosessen innenfor dagens regelverk. Slikt potensial finnes både på tiltakshavers/konsesjonssøkers side og på konsesjonsmyndighetenes side, blant annet i form av bedre forarbeid og forberedelse av søknader og tilhørende utredninger, mer parallelle prosesser og generelt raskere saksbehandling. Eviny støtter utvalgets konklusjon om at dette potensialet kan realiseres uten at det går på bekostning av behovet for et faglig godt beslutningsgrunnlag og involvering av berørte interesser underveis i prosessen. Utvalgets vurderinger og forslag hva dette angår synes langt på vei å samsvare med det potensialet Eviny selv har identifisert, og som er nærmere beskrevet i vårt skriftlige innspill til Strømnettutvalget, datert 31. januar 2022.

Eviny forutsetter at utvalgets mange gode forslag nå følges opp gjennom en reell praksisendring hos konsesjonsmyndighetene. Det er avgjørende at arbeidet gis tilstrekkelig prioritet, herunder at det settes av nødvendige saksbehandlingsressurser i forvaltningsapparatet, slik at det effektivitetspotensialet utvalget fremhever faktisk blir realisert. Eviny ser samtidig at bransjen må ta sin del av ansvaret, blant annet ved å sørge for å bidra med godt forberedende arbeid og gjennomarbeidede konsesjonssøknader.

Raskere utbygging av nett, blant annet for å sørge for tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft, vil bare bli viktigere i tiden som kommer, og er en avgjørende forutsetning dersom man skal lykkes med å nå fastsatte klimamål, både nasjonalt og på europeisk nivå. Skal vi lykkes med dette må imidlertid saksbehandlingen gå raskere. Det vil bety større saksbehandlingskapasitet i NVE og flere midler bevilget årlig over statsbudsjettet.

Som nevnt i vårt skriftlige innspill til Strømnettutvalgets arbeid la for eksempel den svenske regjeringen i fjor frem et lovforslag med formål om å kutte saksbehandlingstiden for kraftlinjer betraktelig. Vi viser også til at EU i sitt reviderte fornybardirektiv nå opererer med relativt knappe, absolutte tidsfrister for konsesjonsmyndighetenes behandling av søknader om nye fornybarprosjekter og tilhørende nett (en maksimal saksbehandlingstid på mellom 1 og 3 år), samt generelle krav til effektivisering av saksbehandlingsprosessen. Dette synligjør at europeiske myndigheter legger til grunn at saksbehandlingstiden kan kortes vesentlig ned uten at det går på bekostning av ulike andre interesser som også skal ivaretas. Det er følgelig heller ingen grunn til at ikke norske myndigheter kan legge samme forutsetninger og ambisjonsnivå til grunn. Mye tyder på at store deler av KVU-prosessen med fordel kan erstattes ved at det i veiledningsform legges føringer på involvering av interessenter og at det i meldingsform inviteres til høring av planer. Elementene som Strømnettutvalget mener er viktige (ekstern kvalitetssikring). kan legges inn som del av konsesjonssøknaden sammen med konsekvensutredning.

Strømnettutvalgets forslag til effektivisering av den norske konsesjonsbehandlingsprosessen er etter Evinys oppfatning et viktig – og riktig – skritt i samme retning, og det gjenstår kun å se om det faktisk følges opp.

Om Eviny AS
Eviny er Vestlandets største fornybarselskap, og driver med produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og infrastrukturløsninger for strøm og fiber. I tillegg har selskapet aktiviteter innenfor fjernvarme, energimåling, entreprenørtjenester, internett og telekomløsninger. Konsernet har ca. 1300 ansatte og hovedkontor i Bergen. Eviny eies av Statkraft, 17 kommuner og to kommunale kraftlag i Vestland fylke. Konsernet er en av Norges største distributører av elektrisk energi med om lag 260 000 kunder.

Konsernets målsetting er å bli størst på elektrifisering i Norge, og utvikler derfor løsninger for en rekke sektorer som kan erstatte energi fra fossile brensler med fornybare energiløsninger. Eviny er organisert med hovedaktivitetene kraftproduksjon i Eviny Fornybar AS og nettvirksomheten i BKK Nett AS.