Forsiden

Høringssvar fra Norsk Hydrogenforum

Dato: 30.09.2022

NHFs høringssvar til NOU: 6 – Nett i tide – om utvikling av strømnettet

Norsk Hydrogenforum viser til høring av NOU 2022: 6 – Nett i tide og takker for muligheten til å komme med innspill. Norsk Hydrogenforum (NHF) er en nasjonal bransjeforening for hydrogen og ammoniakk som representerer store og viktige deler av industrien, kraftbransjen, transportsektoren og forsknings- og utdanningsmiljøene i Norge.

De neste syv årene skal Norge kutte utslippene med 55 %. For at vi skal nå dette målet er vi avhengige av at vi raskt iverksetter tiltak som reduserer våre klimagassutslipp. Dette krever at vi øker hastigheten i prosessene for å etablere ny industri og at vi optimaliserer energisystemet og strømnettet ved bruk av nye energiløsninger som eksempelvis hydrogen.

I Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt. Produksjon og bruk av hydrogen og ammoniakk vil bidra til lokal, regional og nasjonal verdiskapning. Potensialet for energi- og teknologieksport i form av hydrogen- og ammoniakkløsninger er betydelig. Det er derfor avgjørende at det legges til rette for at hydrogen blir en viktig del av det norske energisystemet, og at bransjen sikres forutsigbare rammebetingelser.

Overordnet vurdering

Vår overordnede vurdering av utredningen, er at den på mange punkter kommer med gode vurderinger og forslag. Utredning tar imidlertid ikke fullt ut innover seg de muligheter som ligger i å utnytte nettet bedre gjennom både økt produksjon og bruk av hydrogen. Hydrogenproduksjon representerer et svært fleksibelt forbruk, som med riktige insentiver lett kan justeres opp og ned i takt med den til enhver tid tilgjengelige kapasitet i nettet. I tillegg representerer hydrogen som energilager en stor mulighet i områder hvor kapasiteten i nettet ikke er tilstrekkelig til å enten motta all mulig produksjon fra ulike fornybare kilder, eller der hvor kapasiteten ikke er tilstrekkelig til å betjene forbruk med høyt, men kortvarig, effektbehov. Disse mulighetene er etter vår mening i for liten grad drøftet og vurdert i utvalgets rapport, og bør derfor løftes opp politisk i den videre prosessen.

Vårt videre innspill tar for seg de meste relevante momentene fra strømnettutvalget sin NOU og gir kommentarer til disse, før innspillet avsluttes med en oppsummering av de viktigste punktene.

Hydrogen gir større fleksibilitet i energisystemet

Strømnettutvalget skriver i sin NOU, kapittel 5.9, at det bør legges til rette for at sluttbruker i større grad enn i dag bidrar med samfunnsøkonomisk lønnsom fleksibilitet, og at det bør være en økt satsing på energieffektivisering og bruk av andre energibærere for å redusere behovet for nytt nett når det er samfunnsmessig rasjonelt. Det foreslås også utarbeidelse av en ambisiøs handlingsplan for det. Det er positivt at strømnettutvalget ser på muligheten økt fleksibilitet hos sluttbruker kan ha i nettet. Et eksempel på dette er hydrogenproduksjonsanlegg, som er fleksible og kan være med på å avlaste fremtidige utbygginger av nettinfrastrukturen. Ved å tillate at hydrogenproduksjon kan kobles direkte til et kraftverk (og ikke kreve noen back-up-tilkobling fra nettet) kan det medvirke til redusert behov for nettutbygging.

I de tilfeller hvor det av ulike årsaker ikke er mulig å koble et hydrogenanlegg direkte til et kraftverk, men at anlegget må kobles til nettet, er det i dag liten forutsigbarhet knyttet til hva slags nett-tariff et slikt fleksibelt forbruk vil få over tid. Dette medfører økt risiko på investeringstidspunktet og kan medvirke til forsinket storskala utbygging av hydrogenproduksjon i Norge. Fremover bør man se videre på ulike løsninger som kan bidra til at vi får mest mulig forutsigbare rammebetingelser for nytt fleksibelt forbruk som hydrogenproduksjon, som man for eksempel har gjort for stort industriforbruk (med effektuttak over 15 MW).

Ut-koplebare tariffer bør gjeninnføres

I tillegg til fleksibel produksjon, kan hydrogen ved bruk av en brenselscelle produsere strøm som kan føres tilbake til nettet. Dette er aktuelt dersom det ikke er tilstrekkelig produksjon ellers. Det forutsetter at anlegget har mulighet til å produsere hydrogen til et lager i forkant, og at det finnes et insentiv som vil gjøre det økonomisk fordelaktig å investere i denne typen fleksibilitet. NHF anbefaler derfor at ut-koplebare tariffer gjeninnføres.

Viktig med samlokalisering av hydrogenproduksjon i tilknytning til fornybare kraftverk

NHF ønsker også at det igangsettes et regelverksarbeid som stimulerer til samlokalisering av hydrogenproduksjon i tilknytning til fornybare kraftverk. Ved å kunne samlokalisere produksjonsanlegget i større grad med kraftanlegget, vil dette bidra til å redusere behovet for å bygge ut strømnettet. Hydrogen kan transporteres, noe som øker fleksibiliteten i systemet uten at det må bygges ut like mye nett.

Positivt med tilknytning på vilkår

Kapittel 7.2.7 tar for seg at tilknytning med vilkår bør operasjonaliseres. Hydrogenprodusenter har ikke nødvendigvis samme behov for leveringspålitelighet som andre kraftintensive industrier, og kan, gitt de rette insentivene, koble seg av og på nettet ved behov. Tilknytning med vilkår vil gjøre det enklere å etablere og håndtere et fullverdig fleksibilitetsmarked, noe som vil gi nettselskapet sikkerhet for at nødvendig volum av utkobling er tilgjengelig når det trengs. Samtidig vil ordningen kunne bidra til at vi raskere kommer i gang med etableringen av ny industri, som igjen kan bidra til at vi når utslippsmålene. NHF støtter derfor utkobling på vilkår.

Prioritering av prosjekter i kø

Et annet viktig moment er prioritering av prosjekter i kø, jf. kapittel 7.5. Utvalget anbefaler at prinsippet om nøytral og ikke-diskriminerende opptreden ved tildeling av kapasitet videreføres. Dette er i dag praktisert som først i tid, best i rett. NHF mener det burde gjøres en prioritering av de ulike prosjektene. Vi foreslår at prosjekter som vil bidra til klimagassutslipp frem mot 2030 gis prioritet. I tillegg bør det ses på evnen prosjektet har til å bidra til å avlaste nettet. Eksempelvis vil innvilgelsen av hydrogenanlegg føre til at det ikke blir behov for like mye utbygging av strømnettet. Hydrogen fungerer som et energilager og er en energibærer som kan transporteres og benyttes i de tidspunktene og i de geragrafiske områdene der det er behov. Denne evnen til å lagre energi vil bli spesielt viktig når mer ikke-regulerbar fornybar kraft knyttes opp til strømnettet.

Støtter tidsfrist for konsesjonsmyndighetene

I kapittel 11.8.6 foreslår utvalget å sette en tidsfrist på 9 måneder for behandlingstid hos departementet. NHF støtter utvalgets forslag. Dette vil være positivt for å få en økt forutsigbarhet hos søkeren.

Støtter tiltak for å redusere ledetiden

NHF støtter tiltak som forenkler og digitaliserer prosessen for å effektivisere og redusere tidsbruken for alle parter i prosessen. I tillegg ønsker vi igjen å nevne vårt innspill til Strømnettutvalget muligheten for å strømlinjeforme konsesjonsbehandlingen for å øke effektiviteten, samtidig som det ikke går utover kunnskapsgrunnlag, gode miljøvurderinger, samt god forankring og involvering av berørte interesser. Dersom prosessen standardiseres og forenkles for alle parter, vil behandlingstiden bli redusert uten at det går utover kvaliteten.

I kapittel 7.4.1 anbefaler utvalget at utarbeidelse av et nasjonalt kapasitetskart adresseres. NHF støtter utarbeidelsen av et slikt kart da det vil kunne bidra til å effektivisere prosessen.

NHF støtter også forslaget om å kunne kjøre parallelle prosesser, kapittel 13.6.1. Utvalget skriver selv at det ligger et betydelig potensial i å utnytte muligheten for parallelle prosesser.

Videre bør det vurderes å sette en grense for maksimal behandlingstid totalt, hos øvrige konsesjonsmyndigheter og for andre prosesser. NHF støtter utvalgets forslag i kapittel 13.6.2 om å sette tidsfrister for de ulike delene av prosessen. Det er vår vurdering at dette vil bidra til å opprettholde kvaliteten, samtidig som det blir en mer effektiv prosess.

Viktig at NVE fremover får tilført tilstrekkelig med ressurser

NHF mener det er positivt at NVE har fått tildelt midler så deres saksbehandlingskapasitet har blitt utvidet, ref. kapittel 13.7.1. Det er et stort antall prosjekter for hydrogenproduksjon under utvikling, noe som vil bety at det også fremover vil komme et økende antall søknader knyttet til blant annet uttak av vann og nett-tilkopling. Det vil derfor være av stor betydning at det økte søknadspresset følges opp slik at NVE og de andre konsesjonsmyndighetene også fremover har de nødvendige ressursene de trenger for å håndtere konsesjonssøknadene fortløpende. Dette blir spesielt viktig dersom det innføres frister for de ulike prosessene.

Oppsummering av de viktigste punktene:

  • Hydrogen gir større fleksibilitet i energisystemet
  • Ut-koplebare tariffer bør gjeninnføres
  • Viktig med samlokalisering av hydrogenproduksjon i tilknytning til fornybare kraftverk
  • Tilknytning på vilkår bør gjeninnføres
  • Prosjekter i kø bør prioriteres basert på deres bidrag til klimagassutslipp frem mot 2030
  • Viktig at NVE fremover får tilført tilstrekkelig med ressurser

Vi håper våre innspill kan være nyttige i departementets videre arbeid. Ta veldig gjerne kontakt dersom det er noen spørsmål til dette.

Vennlig hilsen

Norsk Hydrogenforum