Forsiden

Høringssvar fra Alver kommune

Dato: 27.09.2022

1. Alver kommune sluttar seg til framlegga i NOU 2022: 6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet», under føresetnad om at den kommunale påverknaden i saksprosessen ikkje vert redusert.

Alver kommune rår til at det snarast vert utarbeidd ein nasjonal plan for utbygging av nett og kraftproduksjon, tilsvarande som NTP fungerer for vegbygging.

Vedlegg