Forsiden

Høringssvar fra Vestlandsrådet

Dato: 16.09.2022

Vedtatt i Vestlandsrådet 08.09.2022, sak 13/22

1. Vestlandsrådet mener det er positivt at det er foreslått en rekke tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, bedre prinsipper for samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet, og forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

2. Utviklingen i strømpriser viser at det haster med implementering av tiltakene og at en får akselerert utbygging av både sentral- og regionalnett.

3. Fylkeskommunene har en god posisjon til å ta en koordinerende rolle i arbeidet med planleggingen av ny nettutbygging. Dette kan bidra til redusert konfliktnivå og dermed også utredningstid. Vestlandsrådet slutter seg til utvalgets vurderinger om at tidlig involvering (før melding) og god kvalitet på søknader og - konsekvensutredninger vil kunne bidra til raskere behandling. Dette forutsetter at det også gjøres gode utredninger av alternative traseer og utbyggingsløsninger, herunder vurderinger av alternativer med jord- eller sjøkabler.

4. Vestlandsrådet ser at det er gode grunner til å holde på nøytralitetsprinsippet i tildeling av kapasitet. Samtidig er det viktig å sikre tilgang til kraft for nye grønne arbeidsplasser, og vi må derfor sikre at den begrensede kapasiteten i nettet brukes best mulig og ikke går til aktivitet uten lokal verdiskaping og sysselsetting. Det bør derfor vurderes om det er mulig å innføre samfunnsøkonomiske kriterier. Kriteriene bør utformes slik at de i minst mulig grad medfører uønsket konkurransevridning.

5. Vestlandsrådet mener at de samfunnsøkonomiske beregningene som legger grunnlag for valg av luftlinje eller kabel også bør hensynta hvilket konfliktnivå de ulike løsningene vil medføre. Det er som utvalget også påpeker vesentlig at de samfunnsøkonomiske analysene også inkluderer virkninger som kan være vanskelige å prissette, herunder natur og miljøinteresser, friluftslivsinteresser m.v. Økt konfliktnivå påvirker tiden det tar å ferdigstille nye linjer, som igjen påvirker den samfunnsøkonomiske verdien.

6. N-1 kriteriet har gitt det norske kraftsystemet meget god forsyningssikkerhet. Samtidig medfører kriteriet at store deler av nettkapasiteten forblir ubrukt som reserve. Vestlandsrådet ønsker at det oftere bør vurderes å fravike N-1. Forutsetningen må være at sannsynlighet for utfall og konsekvenser ved dette, er mindre enn konsekvensene ved at ønsket næringsaktivitet ikke kan etableres på eksisterende nett. En mulighet er å legge til grunn N-1 i 90% av tiden, og topptimene sikres med andre tiltak (N-0,9 modell).

7. Vestlandsrådet ber departementet om å sjå på tiltak for å ta ned risikoen nettselskapa idag har åleine viss dei ynskjer å vere i forkant med nettutbygging. Nettselskapa har ingen insentiv for å ta risikoen for å byggje ut nett før etter at behovet er etterspurt frå kunde. Der er inga belønning for reaktiv åtferd gjennom inntektsreguleringa. Departementet bør vurdere om nettselskapa sine KSUar tilstrekkeleg dokumenterer komande forbruk, og kan liggje som grunnlag for tidleg kostnadsdekking av både utgreiing og utbygging utført av nettselskapa.

Det bør vere belønning for framoverettet åtferd gjennom inntektsreguleringa.