Forsiden

Høringssvar fra Nordhordland Næringslag

Dato: 29.08.2022

Høringsuttalelse fra Nordhordland Næringslag - på vegne av Næringsalliansen i Vestland.
Næringsalliansen i Vestland består av 16 næringsforeninger og representerer mer enn 3000 bedrifter og 150.000 arbeidsplasser.
Strømnettutvalget har levert et grundig og godt arbeid og vi støtter alle anbefalingene utvalget kommer med. Vi mener allikevel at de anbefalte tiltak ikke er tilstrekkelige til å redusere tidsbruken i nettutviklingen slik at den møter behovene i det grønne skiftet og derved gir den troverdighet som kreves for å utløse de nødvendige investeringene fra privat kapital.
En helhetlig nasjonal plan for utbygging av nett og ny kraftproduksjon er nødvendig for å gi politiske ambisjoner på klima og ny grønn industri troverdighet. Et slikt system er allerede etablert på veibygging gjennom NTP.
Risikoen for feilinvesteringer er fremholdt som det viktigste argumentet mot en slik planmessig utvikling. Det er imidlertid ingen prinsipielle forskjeller på den risiko vi tar gjennom NTP når vi bygger veier basert på fremtidige trafikkanslag og en slik plan for nett og produksjonsutbygging basert på hvor vi vil etablere ny grønn kraftkrevende industri.
Gjennom prosjektet "Grønn Region Vestland" har Vestland Fylkeskommune og Næringsforum Vestland kartlagt et betydelig potensial for grønn omstilling og samtidig pekt på den største barriæren for realisering; rask og forutsigbar tilgang på kraft.
Vi anser risikoen for feilinvesteringer til å være mindre enn risikoen for å milslykkes i å nå våre klimamål og å feile på etablering av ny bærekraftig industri og stryke vår eksport. For svake tiltak for sent vil også kunne føre til at mindre gjennomtenkte politiske vedtak tvinger seg frem.
Skal vi lykkes i å skape troverdighet i det grønne skiftet og sikre fremtidig eksportvekst og derigjennom sysselsetting og velferd må nettet bygges ut basert på strategiske analyser av fremtidige behov og ikke reaktivt som i dag.