Forsiden

Høringssvar fra Byggevareindustriens Forening

Dato: 30.09.2022

Byggevareindustriens Forening

30.09.2022

ref.: 22/960

Byggevareindustriens høringsinnspill om NOU 2022:6 -
Nett i tide – om utvikling av strømnettet

Byggevareindustriens forening

Byggevareindustriens Forening er en materialuavhengig bransjeforening for et bredt spekter av byggevareprodusenter med ca. 220 medlemsbedrifter. Samlet har bedriftene over 5 000 ansatte og ca. 20 milliarder NOK i årlig omsetning. Byggevareindustriens forening inngår i Byggenæringens Landsforening og NHO felleskapet.

Hovedinnspill fra Byggevareindustriens forening:

· I Norge har i dag et temperaturavhengig kraftforbruk fordi vi i stor grad bruker el til oppvarming av bygg. I fremtiden vil også kraftforbruket i resten av Norden og Europa i større grad bli temperaturavhengig.

· Kapasiteten i nettet være dårlig utnyttet mesteparten av tiden. Høye investeringer som brukes få døgn i året er dårlig samfunnsøkonomi.

· I milde vintre vil det mange steder ikke være bruk for mer enn 90 prosent av den sikre nettkapasiteten. Resten er forbeholdt vintre med harde kuldeperioder og det kan gå mange år mellom hver gang kapasiteten er i bruk.

· Ved å redusere varmebehovet fra elektrisitet den kaldeste tiden kan vi redusere eller utsette behovet for fremtidige nettinvesteringer.

· Bygg står for over halvparten av elektrisitetsbruken i Norge, og mer enn 2/3 av effektbelastningen på de kaldeste vinterdagene når strømnettet er høyest belastet.

· NVE og Statnett skriver i rapporten «Norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030», at uten en betydelig økning i forbrukerfleksibilitet eller ny regulerbar produksjonskapasitet, vil vi i 2030 kunne få timer og perioder med importbehov og/eller svært høye priser på kraft og reserver.

· NVE og Statnett forventer at forbruksvekst vil øke det norske effektbehovet med mellom 2 og 6 GW fram mot 2030. I samme periode venter de kun 0,6 GW økning i tilgjengelig vintereffekt fra produksjon.

· En fordel med energitiltak som etterisolering og utskiftning til mer energieffektive bygningsdeler, er at det i tillegg til redusert energibruk medfører redusert effektbelastning i de strammeste timene.

· Til forskjell fra forbrukerfleksibilitet, er effekten av etterisolering og utskiftning til mer energieffektive bygningsdeler både pålitelig og permanent, i den forstand at reduksjonen er uavhengig av prissignaler og adferd samtidig som det benyttes passive løsninger som ikke krever tilsyn og vedlikehold. Insentiver rettet mot denne type energieffektiviseringstiltak kan dermed bidra til å forbedre effekt- og energibalanse i et langsiktig perspektiv.

Å utnytte eksisterende strømnett bedre må være førsteprioritet

Det er mange gode forslag i utvalgets rapport til hvordan man kan bygge nytt kraftnett raskere og mer effektivt. Vi mener likevel utvalget burde vært tydeligere på hvilke tiltak som kan frigjøre plass i eksisterende strømnett, og hvordan dagens strømnett kan utnyttes bedre. Høye investeringer som brukes få døgn i året er dårlig samfunnsøkonomi.

Statnett og NVE sine analyser viser at vi i hele eller deler av Norge styrer mot både kraftunderskudd og/eller et effektunderskudd. Effektunderskudd betyr at Norge er avhengig av import i de strammeste timene, altså når høyt effektbehov inntreffer i en situasjon med lav tilgjengelig effekt. Norge vil i fremtiden ikke bare ha utfordringer med overføringskapasiteten de strammeste timene, men også med produksjonskapasiteten. Hvis man ser hele energisystemet samlet bør man derfor prioritere tiltak som bidrar til å bedre både energi- og effektbalansen, og samtidig gi bedre utnyttelse av eksisterende strømnett.

Et viktig konkurransefortrinn for mange norske byggevareprodusenter har vært tilgang på billig og ren vannkraft. Mange produsenter av byggevarer har også gjennomført store investeringer for å gjøre produksjonen mer klimavennlig gjennom å erstatte fossile energibærere med strøm. Dagens høye strømpriser vil over tid svekke industriens konkurransekraft og vil på sikt også kunne få sysselsettingsmessige konsekvenser for Norge.

Med vennlig hilsen

Byggevareindustriens forening


Jøns Sjøgren

Adm. direktør

Vedlegg