Forsiden

Høringssvar fra Åseral kommune

Dato: 26.09.2022

Uttale frå Åseral kommune:

1. Åseral kommune støttar at det er særs viktig for samfunnsutviklinga å redusere tida det tar å utvikle og konsesjonshandsame nye nettanlegg.

2. Nettselskapa må påleggast å gjera informasjon om nettkapasitet tilgjengeleg.

3. Framlegget om å endra ordlyden i energilovas § 3-4 andre ledd om tilknytningsplikt må utgreiast nærare.

4. Det bør fastleggast i føresegn at kraftliner skal utformast slik at faren for elektrokusjon blir minimalisert. Nettselskapa bør samstundes påleggast ei frist for å gjera naudsynte tiltak på ekisterande kraftliner.

Vedlegg