Forsiden

Høringssvar fra Bulk Infrastructure Group AS

Dato: 30.09.2022

Høringsinnspill fra Bulk Infrastructure Group AS

1 Innledning

Bulk Infrastructure Group AS («Bulk») viser til Olje- og energidepartementets høring vedr. Strømnettutvalgets utredning NOU 2022:6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet». Bulk takker for muligheten til å komme med tilbakemeldinger på utvalgets arbeid.

Bulk-gruppen leverer storskala lager- og logistikktjenester til kunder i Norge og i utlandet. Drift av datasenter utgjør en sentral del av virksomheten. Datasentervirksomheten forbruker store mengder elektrisk energi og medfører behov for tilgang til en betydelig og raskt økende kapasitet fra strømnettet. Datasentervirksomhet gir også overskuddsvarme som kan utnyttes av andre virksomheter. Slik dobbel utnyttelse gir et bidrag til det grønne skiftet.

2 Bulks merknader

2.1 Tilknytningsprosessen er i dag tidkrevende og lite standardisert

Utvalget foreslår i utredningen at det utarbeides kriterier som gjør tilknytningsprosessen mer effektiv og standardisert. Bulk slutter seg til utvalgets syn, og ønsker velkommen en tilknytningsprosess med klare, transparente og standardiserte krav.

Bulk har omfattende erfaring fra flere regioner i Norge med å søke tilknytning i sentral-, regional- og distribusjonsnettet. Bulk kjenner igjen beskrivelsene hos Strømnettutvalget av dagens tilknytningsprosesser hos nettselskapene. Køene hos nettselskapene kan være lange, tilknytningsprosessen er ofte uoversiktlig, og informasjonen om saksgangen hos det enkelte selskapet er ikke sjelden mangelfull.

Bulk stiller seg derfor positive til utvalgets forslag om at tilknytningsprosessen skal strømlinjeformes for å redusere behandlingstiden, og for at kundene som søker om tilknytning skal få en raskere avklaring av nettforholdene og mulighetene for tilknytning.

2.2 Økt bruk av områdekonsesjon bør vurderes, inkludert utvidede spenningsgrenser

Områdekonsesjon gis både for større geografiske områder og på enkelte næringsområder drevet av særlig store forbrukere som tungindustri og datasenter. Det ordinære spenningsnivået for områdekonsesjon er distribusjonsnettspenning, altså opp til 22 kV. Som behandlet i utredningen er det i Norge i dag gitt et fåtall utvidede områdekonsesjoner der spenningsgrensen er økt fra 22 kV til 132 kV.

Bulk anser at områdekonsesjon for større forbrukere er et effektivt virkemiddel som myndighetene bør vurdere å bruke mer i den fasen med omfattende elektrifisering som det norske samfunnet har foran seg. Som referert i utredningen, har flere aktører gitt innspill til utvalget i denne retningen. Bulk noterer seg at utvalget (i punkt 13.5.4) uttrykker skepsis til å utvide ordningen med områdekonsesjon. Bulk ser at det finnes innvendinger, men mener likevel at energimyndighetene bør vurdere økt bruk av områdekonsesjon, inkludert utvidelse av spenningsgrensene for allerede tildelte områdekonsesjoner.

Som utvalget selv påpeker i utredningen punkt 10.2.2, er «områdekonsesjonsordningen svært tidsbesparende for energimyndigheten og nettselskapene». Økt bruk av områdekonsesjon vil bidra til raskere og smidigere utbygging av nettet i tilknytning til store næringskunder som driver sin virksomhet innen et spesifikt og avgrenset geografisk område, typisk et inngjerdet og adgangskontrollert industriområde.

Økt bruk av områdekonsesjon vil følgelig gjøre det enklere å drifte og videreutvikle energi- og effektkrevende større virksomheter. Det vil også redusere køene hos konsesjonsmyndighetene.

Som et alternativt eller supplerende virkemiddel, er Bulk positive til at det som i utredningen omtales som «rammekonsesjoner» videreutvikles. Som utvalget beskriver, er dette virkemiddelet et stykke på vei allerede tatt i bruk. Formelt sett er det ikke tale om å etablere en ny konsesjonsordning, men en ordning som innebærer tildeling av anleggskonsesjoner med større fleksibilitet og omfang enn i dag.

Fleksibiliteten kan gjelde anleggenes detaljerte plassering og geografi, deres driftsmessige egenskaper og tidspunktet for bygging og eventuelle senere justeringer. Bulk er enig med utvalget i at svært utvidede rammer for anleggskonsesjoner kan være utfordrende i relasjon til anleggenes unntak fra plan- og bygningsloven. Denne innvendingen kan imidlertid langt på vei avhjelpes ved en grundig konsesjonsbehandling når «rammekonsesjonen» gis. Videre skjer større industriutvikling normalt innenfor områder som allerede er regulert etter plan- og bygningsloven. Risikoen knyttet til utvikling av nettanlegg på slike områder ligger i praksis kun på utviklerselskapene, og har svært liten påvirkning på samfunnet som helhet.

Beslutninger om industriutvikling generelt, og storskala datasenterutvikling spesielt, skjer gjerne under tidspress der alternative investeringer i Norge og utlandet ikke sjelden veies mot hverandre. Usikkerhet knyttet til adgangen til å oppføre nye nettanlegg er en betydelig ulempe. Denne usikkerheten vil kunne minskes om virkemidler som områdekonsesjon og rammekonsesjon tas i bruk i større grad enn i dag.

2.3 Systemet for anleggsbidrag i sentralnettet og i regionalnettet er umodent

Utvalget påpeker at dagens system for anleggsbidrag i både sentral- og regionalnettet er umodent, og at det er behov for forenklinger. Bulk stiller seg positivt til utvalgets anbefaling om at kundene som utløser investeringer i nytt nett skal få et forpliktende tilbud om anleggsbidrag basert på erfaringstall, og motta tilbudet tidligere enn i dag.

Det er vanskelig for dagens aktører å beregne hva som er den sannsynlige størrelsen på kommende anleggsbidrag. Den kompliserte utregningsmetoden kan medføre en hindring for kundene og forsinke gjennomføringen av kundenes prosjekter. Det vil derfor være fordelaktig om metoden for beregning av anleggsbidrag forenkles og gjøres mer forutsigbar.

Med vennlig hilsen

Bulk Infrastructure Group AS