Forsiden

Høringssvar fra Mosjøen og omegn næringsselskap KF

Dato: 12.09.2022

Høringssvar på NOU 2022 6: Nett i tide

Denne høringsuttalelsen ble vedtatt av styret i Mosjøen og omegn næringsselskap KF 8. september 2022.

Mosjøen og omegn næringsselskap KF (MON) er Vefsn kommunes næringsetat. Vefsn er en kommune på Helgeland med 13.200 innbyggere hvor Alcoa Mosjøen er kommunens hjørnesteinsbedrift. I Vefsn har også Helgelandkraft AS hovedkontor, Linea AS er regionens nettselskap. I disse dager ferdigstilles Øyfjellet Wind AS sin vindpark på Vesterfjellene i Vefsn med en produksjonskapasitet på 400 MW per år.

I Vefsn kommune har vi to større næringsarealer som er regulert til industri og som er spesielt godt egnet til kraftforedlende industri. De to siste årene har interessen for våre næringsarealer vært svært stor både fra nasjonale og internasjonale aktører. Årsaken til dette er i all hovedsak vår tilhørighet til NO4 og ferdigregulerte store næringsarealer. MON står som bestiller av kraft til våre to næringsarealer (300 MW+800 MW). Vår bestilling har gått til nettselskapet Linea as. Bakgrunnen for bestillingen er kraftbehovet til industriaktører som er interessert i næringsarealene og interessen i markedet. I Vefsn er det siste året inngått både opsjoner og salg av næringsarealer til industriaktører som ønsker å etablere seg i vår kommune. Storskala grønn hydrogenproduksjon, produksjon av syntetisk flydrivstoff (CCU) og produksjon av karbon nanofiber (CCU) planlegges i Mosjøen og det vil med all sannsynlighet bli flere aktører som lander avtaler med kommunen om kjøp av næringsareal i løpet av året.

Siden MON er bestiller av kraften til våre næringsarealer og koordinerer kommunikasjon mellom nettselskap og industriaktørene som ønsker å etablere seg har vi gjort oss noen erfaringer hvordan prosessen med tilrettelegging av kraft til næringsarealene oppleves av aktører fra flere ledd i prosessene.

Vi opplever to hovedutfordringer med tilretteleggingen av kraftkrevende industrier på våre næringsområdet:

1. Av industriaktørene som opererer innenfor det vi definerer som det grønne skiftet så finnes det få eller ingen lignende produksjonsbedrifter. Det er ofte en stor etterspørsel i markedet, eller det spås stor etterspørsel etter produktet selv om det foreligger per i dag liten eller ingen produksjon. Grønt hydrogen og syntetisk flybensin er to konkrete eksempler. Dette fører til at det er viktig for indsutriaktørene å være først ute, eller tidlig nok ute til at avtalene med sluttbruker skal være attraktive nok til å gjøre en investeringsbeslutning for produksjon.

2. For at en industriaktør skal gjøre investeringsbeslutning må det være en garanti eller en høy grad av sikkerhet for at det vil komme tilstrekkelig kraft på området innenfor gitte tidsrammer hvor produksjonen skal foregå. For nettselskap handler det ofte om at investering av både bruk av ressurser til konsesjonssøknad eller investeringer i form av utstyr ikke blir gjort før industriaktøren har gjort en investeringsbeslutning, eller har en eller annen form for garanti at de vil etablere seg. Vi opplever dette som en klar høna- og egget- problematikk, og et klart hinder for å lykkes med nye større etableringer.

Tid er en kritisk faktor for å lykkes med nye industrietableringer. Tiltakene i rapporten for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg som også er ett av tre overordnede tema i rapporten stiller vi oss bak. Rapporten belyser også sakskompleksiteten rundt konsesjonssøknader, og hvorfor ledetiden tar lang tid belyses også på en svært god måte i rapporten.

I boks 2.1 i rapporten – kommer frem de viktigste anbefalingene punktvis.

Vi ønsker å kommentere noen av dem.

∙ Det er utvilsomt et potensial for bedre digitaliserte prosesser. Når det innføres digitale prosesser er det viktig at både nettselskap og konsesjonsmyndighet har tilstrekkelig intern kompetanse til å benytte seg av nye digitale løsninger. Det er også viktig at ulike digitale løsninger kan samhandle med hverandre. Som et eksempel tror vi det vil være lurt å ha løsninger hvor det regionale nettselskapet benytter løsninger som samhandler med Statnett sine digitale løsninger. I offentlig sektor er det svært ofte at digitale løsninger ikke «snakker» med hverandre, dette fører ofte til prosesser som er lite effektive.

∙ Økte ressurser til konsesjonsmyndighet er en nødvendighet for å få ned behandlingstid av konsesjonssøknad. Tiden det tar i dag bare for å få tildelt en saksbehandler kan føre til at en industriaktør mister sin mulighet til å gjøre store investeringer i Norge. Dette er en realitet, økte ressurser til flere ansettelser av saksbehandlere vil føre til kortere tid for behandling av søknader.

∙ Forberedelser i forkant av konsesjonssøknad. Dersom nettselskapet har utført informasjon og høringer av berørte interesser og avklart disse, vil det være mindre grunn til lang saksbehandlingstid. Dette ønsker vi å understøtte viktigheten av. Strenge krav fra konsesjonsmyndighet på at all dokumentasjon er på plass i forkant som f.eks. tidlig involvering av ulike aktører, avsjekk av konfliktområder, grunneieravtaler er viktig for en effektiv prosess.

∙ Vi ønsker å støtte opp om forslaget om kostnad for å stå på reservasjonsliste. Dette kan føre til mindre ressursbruk hos konsesjonsmyndighet da antakeligvis flere aktører ikke vil stå på reservasjonsliste.

∙ Vi stiller spørsmål om det er rett ressursbruk at det foreslås økt tilsyn med nettselskapene. Økte ressurser mener vi bør rettes direkte mot flere saksbehandlere hos konsesjonsmyndighet som igjen vil føre til kortere konsesjonsbehandling. Vi tror også at forslaget kan føre til mer byråkrati enn nødvendig.

∙ Det foreslås mer bruk av «fast track» for mindre anlegg. Vi ønsker i tillegg et større fokus på «fast track» eller en sterkere prioriteringsliste for de større aktørene. På markedet i dag er det svært mange useriøse aktører, aktører som har planer som er lite konkrete, eller som har planer som ikke kan la seg gjennomføre. Vi ser for oss at det kan være vanskelig for konsesjonsmyndighet å gjøre de riktige vurderingene. Når tid er en risikofaktor for om ny industri skal bygges opp i landet eller ikke, tror vi det kunne vært nødvendig med mer industrikompetanse hos konsesjonsmyndighet til å gjøre mer kvalifiserende vurderinger av aktører som ønsker bruk av krafta. Nettselskapene har heller ikke denne kompetansen og her kan NVE ta en viktig rolle. Med innfasing av en slik kompetanse og et større fokus på en prioriteringsliste for større uttak er det nærliggende å tro at industri som er prioritert av norske myndigheter og som har troverdige planer kan etableres raskere.

∙ NVE bruker tradisjonelt åtte uker på høring. Energiloven sier seks uker, og vi anbefaler at høringstiden kan reduseres til seks uker.

Avslutningsvis ønsker vi å påpeke at rapporten i sin helhet er svært grundig og god, og det er klare forventinger fra oss om resultatene etter utvalget sin rapport skal føre til en mer effektiv ledetid.

Vennlig hilsen,

Styret i Mosjøen og omegn næringsselskap kf