Forsiden

Høringssvar fra Recharge

Dato: 29.09.2022

INNSPILL TIL STRØMNETTUTVALGETS NOU 2022: 6 «NETT I TIDE – OM UTVIKLINGEN AV STRØMNETTET»

Takk for muligheten til å gi våre innspill til Strømnettutvalgets utredning. Vi er imponert over det svært grundige arbeidet utvalget har gjort.

Vi i Recharge har siden 2011 vært Nordens ledende operatør av offentlig ladeinfrastruktur for elbil, først som en del av Fortum Charge & Drive og de siste to årene som Recharge. Vi har over 4000 ladepunkter i Norge, Sverige og Finland som brukes mer enn 300 000 ganger i måneden.

Strømnettet er den klart største flaskehalsen for videre utbygging av ladeinfrastrukturen i Norge, og vi setter derfor pris på å kunne komme med våre innspill til utredningen.

Vi står klare til å investere massivt i nye ladestasjoner – nettilknytning er flaskehalsen

Recharge støtter i all hovedsak utvalgets anbefalinger, men det haster å komme i gang. Innfasing av elbiler er et sentralt tiltak for å kunne redusere norske klimagassutslipp, men vi opplever at ventetiden for nettilknytning for nye ladestasjoner setter både 2025-målet om nullutslippsbiler og Paris-avtalens 2030-mål i fare, selv om ladestasjoner i dag kan bygges uten offentlig støtte.

Kø-problematikk ved ladestasjonene kan gjøre at færre velger elbil, og at de ovennevnte målene ikke nås.

Det er særlig to tiltak som nevnes av Strømnettutvalget som vi ønsker å fremheve: Hurtigløp for saksbehandling og videreutvikling av løsninger for tilknytning med vilkår.

Raskere saksbehandling

Vi støtter utvalgets forslag om at NVE utvikler et raskere behandlingsløp for nettselskapene når det gjelder mindre saker med små virkninger for miljø og samfunn. En slik endring vil være av svært stor betydning for norske ladeselskap. Dette ble også fremhevet i regjeringens ladestrategi som var ute på høring tidligere i år, hvor lange ledetider ble definert som den største utfordringen for ladebransjen.

Det er ikke uvanlig at vi venter i ett til to år fra vi leverer søknader til kommuner og nettselskap til vi faktisk får tillatelse til å starte å bygge. Det kan også ta like lang tid å få avslag på søknader. 85 prosent av prosjektvarigheten for etablering er ventetid.

I 2022 har Recharge planlagt å bygge 285 nye hurtigladere i Norge. Med et raskere saksbehandlingsløp hos nettselskap og kommuner kunne tallet vært over 650. For bransjen som helhet ville en tilsvarende økning betydd at det i 2021 hadde blitt bygget 2000 hurtigladere i stedet for 900.

Det er verdt å merke at et krav om raskere saksbehandling ser ut til å komme fra EU i nær fremtid. I AFI-forordningen om infrastruktur for alternative drivstoff (Alternative Fuels Infrastructure Regulation – AFIR) foreslås følgende:

«The member states are asked to implement measures to remove possible obstacles with regards to planning, permitting and procuring of alternative fuels infrastructure by ensuring that no more than six months pass between the initial application and the actual deployment.»

Om dette innføres i norsk rett vil det stille helt nye krav til nettselskapene hva angår tempoet på saksbehandling for ladestasjoner. Slik situasjonen er i dag er det få norske nettselskap som innfrir det kommende EU-kravet.

Tilknytning med vilkår

Recharge benytter lastbalansering på våre ladeanlegg for å sikre en effektiv bruk av strømnettets begrensede ressurser. Vi ønsker å ta dette et skritt videre og inkludere nettselskapet i balanseringen. Vi har investert i teknologi og systemer som muliggjør avansert effektstyring og samarbeid mellom oss og nettselskapene, men i denne sammenheng lever fortsatt norske nettselskap i steinalderen.

Å videreutvikle tilknytning med vilkår er et skritt på riktig vei, men ladeoperatørene kan ikke leve med et system der vi enten har full effekt eller er koblet helt ut. Full utkobling er en uaktuell løsning for den typen samfunnskritisk infrastruktur ladestasjoner utgjør, derfor må en fleksibel tilknytning med variabel effekt på plass. Det vil gjøre det mulig å bygge ladestasjoner på steder hvor nettselskapene vurderer at det i dag ikke finnes kapasitet i strømnettet. Standardiserte løsninger må på plass for å sikre at det ikke utvikles en rekke ulike løsninger for dette av nettselskapene.

Vi ønsker igjen å takke for det gode arbeidet som er gjort av Strømnettutvalget. Vår dør står alltid åpen for alle som ønsker å møte oss, og vi gir gjerne utfyllende informasjon om det vi omtaler i dette brevet.

Med vennlig hilsen,

Stian Mathisen

Næringspolitisk leder i Recharge

93 24 98 62

stian.mathisen@rechargeinfra.com