Forsiden

Høringssvar fra Sogn og Fjordane Næringsråd

Dato: 30.09.2022

Til

Olje – og energidepartementet

Høyringsuttale til NOU 2022:6 Nett i tide – om utviklingen av strømnettet frå Sogn og Fjordane Næringsråd

Sogn og Fjordane Næringsråd vart skipa i 2016 og har som målsetting å vere ein sterk og samlande næringspolitisk organisasjon for næringslivet i Sogn og Fjordane. Vi samarbeider tett med Bergen Næringsråd og dei andre regionale næringsorganisasjonane på heile Vestlandet. Sogn og Fjordane Næringsråd er også medlem i Næringsalliansen Vestland saman med 15 andre næringsorganisasjonar i Vestland fylke. Vi har 120 medlemar frå ulike bedrifter og organisasjonar i Sogn og Fjordane.

Stort behov for meir og raskare nettutbygging:

I store delar av Vestlande er det i dag ikkje mangel på kraft som er problemet, men mangel på nettkapasitet. Dette er ein kritisk faktor for vidare vekst og utvikling av næringslivet i Vestland. Derfor må ein sørge for at det blir fortgang i arbeidet med å auke nettkapasiteten i dei delane av fylke som har for dårleg nettkapasitet.

Dei viktigaste anbefalingane i NOU 2022:6

«Utvalgets anbefalinger for å løse utfordringene med ledetid, usikkerhet og lite standardisert tilknytningsprosess henger sammen, og flere av tiltakene vil ha virkning på flere, eller alle, utfordringene. Et viktig eksempel på dette er digitalisering. I dag bærer mye av arbeidet og prosessene som foregår både hos nettselskap og konsesjonsmyndigheter preg av manglende digitalisering. Omlegging, strukturering og digitalisering av informasjonsutveksling i arbeidet med tilknytningsprosess, kraftsystemutredninger, konsesjonsbehandling mv. vil kunne bidra til å løse de tre hovedproblemstillingene som ligger i utvalgets mandat.

For å redusere tidsbruken i nettutviklingen er det flere anbefalinger i tillegg til digitalisering og forbedring i tilknytningsprosessen som er viktig. Dette er omtalt i kapittel 2.5.2 og gjelder særlig:

 • Innføring av frister og framdriftsplaner
 • Bedre og tidligere involvering og utredninger, og mer parallelle prosesser
 • Bedre forarbeid og forbedring av søknader gir grunnlag for mer bruk av «fast track» for mindre saker.
 • Bruk av betingede anleggskonsesjoner
 • Økte ressurser til konsesjonsmyndighetene.

Sogn og Fjordane Næringsråd støttar tiltaka som utvalet viser til og ber om at dette blir lagt til grunn i det politiske arbeidet med å legget til rette for raskare og meir effektiv utbygging av straumnettet.

Stort behov for ny politikk for kabling av kraftlinjer.

Bygging av nye kraftlinjer i u-røyvd natur, nær busetnad og i næringsområde er ofte svært omstridt med god grunn. Det er derfor svært viktig at det blir lagt til rette for meir kabling også for dei høgaste spenningane for å redusere dei negative konsekvensane av kraftleidningar og for å få raskare utbygging av straumnettet. Det vil også redusere motstanden mot nye kraftleidningar og vere viktig for å få større framdrift i bygginga av ny nettkapasitet. Her trengs det nytenking og endringar.

Henta frå NOU 2022:6

Med utgangspunkt i disse stortingsmeldingene (Meld. St. 36 2020–2021 Energi til arbeid og Meld. St. 11 (2021–2022) Tilleggsmeldingen) har utvalget lagt til grunn at overføringsnettet ikke bør være til hinder for etablering av ny industri, næringsutvikling og elektrifisering, jf. Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid. At overføringsnettet ikke bør være til hinder, følges opp gjennom en samfunnsmessig rasjonell utvikling av nettet.

Utvalget påpeker at dette følger av energiloven og utvalgets mandat. Med samfunnsmessig rasjonell forstås det samme som samfunnsøkonomisk lønnsom, jf. omtalen i kapittel 6.

Utvalget vil tydeliggjøre at i samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger, inngår både vurderinger av ikke-prissatte virkninger, der virkning på natur, areal og miljø er viktige, og vurderinger av prissatte virkninger. Dette betyr at hensynet til blant annet natur, areal og miljø er en del av den samfunnsøkonomiske analysen, og skal veies opp mot andre virkninger i analysene.

Innspill fra nettselskapene tyder på at gjeldende retningslinjer for når kabel kan velges, ikke aksepteres av mange interessenter, og det pekes på at det blant annet kan være fordi retningslinjene baserer seg på et gammelt vedtak og et utdatert kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget er gammelt.

Utvalgets anbefaling:

Utvalget foreslår ingen vesentlige endringer i de nasjonale retningslinjene for kabling, da det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget ikke konkluderer med nye funn som gir grunnlag for dette. Reduksjon i kostnadsforskjellen mellom luftledning og jordkabel i lett terreng gir ikke behov for noe nytt kriterium for når kabel skal vurderes, da kostnaden vurdert mot nytten er en av hovedbegrunnelsene for dagens retningslinjer.

Sogn og Fjordane Næringsråd ser at utvalet er svært kritiske til å endre dei nasjonale retningslinjene for kabling. Dette er kjende tonar frå tidlegare utgreiingar og redsla for å gjere endringar kjem truleg av at dette vil skape større press på kabling.

Sogn og Fjordane Næringsråd meiner det er stort behov for å sjå på dei nasjonale retningslinjene for kabling, og at ein må våge å legge til rette for meir bruk av jord- og sjøkabel på dei høgaste spenningane der det er store konfliktar med natur- og miljøverdiar og nærføring til busetnad og næringsområde.

Det må også vurderast bruk av sjøkabel direkte frå store produksjonsstadar til kysten der det er stort behov for meir kraft eller til olje/gass plattformer i Nordsjøen dersom det er tilstrekkeleg tilgang på kraft elles. Desse kablane kan også brukast i framtida til å sende kraft tilbake til land frå til dømes havvind på eller ved plattformene.

Behov for raskare utbygging av nett til «kortreist» kraft.

Fleire analyser viser ein dramatisk reduksjon i kraftoverskotet i åra framover. Særleg vil dette gjelde ved høg elektrifisering i Noreg. Svært mykje tyder på at dersom ein skal kunne gjennomføre det grøne skifte treng ein betydeleg meir fornybar energi. Det gjeld både lokal kraftproduksjon og auka kraftproduksjon frå fornybare energikjelder

Ein kombinasjon mellom ulike energikjelder og lagring av energi vil kunne gje auka tilgang til elektrisk kraft og energi i områder med dårleg eller manglande nettkapasitet. Det vil derfor vere viktig å legge til rette for raskare utbygging av straumnettet for å kunne oppnå maksimal utnytting av fleire former for energikjelder i desse områda.

Sogn og Fjordane Næringsråd ber om at det blir lagt til rette for ei «fast track» utbygging av straumnettet der ein kan få stor effekt av kombinasjon av ulike energikjelder. Dette gjeld i område med svakt eller manglande nett-tilgang.

Sogn og Fjordaneviser også til uttalane frå Vestland Fylkeskommune og Nordhordland Næringslag på vegne av Næringsalliansen Vestland.

Saksprotokoll i Fylkesutvalet - 06.09.2022 Avrøysting Innstillinga vart samrøystes vedteken. Vedtak

 1. Vestland fylkeskommune er samd med dei skisserte tiltaka straumnettutvalet fremmar som viktige i arbeidet med å betre utviklinga i straumnettet i Noreg i NOU 2022: 6 - Nett i tide. Vestland fylkeskommune ber regjeringa raskt realisere tiltaka straumnettutvalet føreslår i rapporten.
 2. Vestland fylkeskommune ber departementet vurdere forskriftsendring som lar nettselskapa prioritere å knyte til nettet aktørar med større potensial for å bidra i det grøne skiftet.
 3. Vestland fylkeskommune ber departementet om å sjå på tiltak for å ta ned risikoen nettselskapa i dag har åleine viss dei ynskjer å vere i forkant med nettutbygging. Nettselskapa har ingen insentiv for å ta risikoen for å byggje ut nett før etter at behovet er etterspurt frå kunde. Der er inga belønning for proaktiv åtferd gjennom inntektsreguleringa. Departementet bør vurdere om nettselskapa sine KSU-ar tilstrekkeleg dokumenterer komande forbruk, og kan liggje som grunnlag for tidleg kostnadsdekking av både utgreiing og utbygging utført av nettselskapa.

Næringsalliansen i Vestland består av 16 næringsforeninger og representerer mer enn 3000 bedrifter og 150.000 arbeidsplasser.

Strømnettutvalget har levert et grundig og godt arbeid og vi støtter alle anbefalingene utvalget kommer med. Vi mener allikevel at de anbefalte tiltak ikke er tilstrekkelige til å redusere tidsbruken i nettutviklingen slik at den møter behovene i det grønne skiftet og derved gir den troverdighet som kreves for å utløse de nødvendige investeringene fra privat kapital.

En helhetlig nasjonal plan for utbygging av nett og ny kraftproduksjon er nødvendig for å gi politiske ambisjoner på klima og ny grønn industri troverdighet. Et slikt system er allerede etablert på veibygging gjennom NTP.

Samandrag:

Sogn og Fjordane Næringsråd ber om at følgjande blir vektlagt i det vidare arbeidet med NOU 2022:6 Nett i tide-om utviklingen av strømnettet.

 1. Sogn og Fjordane Næringsråd støttar tiltaka som utvalet viser til og ber om at dette blir lagt til grunn i det politiske arbeidet med å legget til rette for raskare og meir effektiv utbygging av straumnettet.

For å redusere tidsbruken i nettutviklingen er det flere anbefalinger i tillegg til digitalisering og forbedring i tilknytningsprosessen som er viktig. Dette er omtalt i kapittel 2.5.2 og gjelder særlig:

 • Innføring av frister og framdriftsplaner
 • Bedre og tidligere involvering og utredninger, og mer parallelle prosesser.
 • Bedre forarbeid og forbedring av søknader gir grunnlag for mer bruk av «fast track» for mindre saker.
 • Bruk av betingede konsesjoner.
 • Økte ressurser til konsesjonsmyndighetene.
 1. Sogn og Fjordane Næringsråd meiner det er stort behov for å sjå på dei nasjonale retningslinjene for kabling, og at ein må våge å legge til rette for meir bruk av jord- og sjøkabel på dei høgaste spenningane der det er store konfliktar med natur- og miljøverdiar og nærføring til busetnad og næringsområde.

Det må også vurderast bruk av sjøkabel direkte frå store produksjonsstadar til kysten der det er stort behov for meir kraft eller til olje/gass plattformer i Nordsjøen dersom det er tilstrekkeleg tilgang på kraft elles. Desse kablane kan også brukast i framtida til å sende kraft tilbake til land frå til dømes havvind på eller ved plattformene.

 1. Sogn og Fjordane Næringsråd ber om at det blir lagt til rette for ei «fast track» utbygging av straumnettet der ein kan få stor effekt av kombinasjon av ulike energikjelder. Dette gjeld i område med svakt eller manglande nett-tilgang.

Hornindal/Førde 30. september 2022

Vedlegg