Forsiden

Høringssvar fra Miljøstiftelsen ZERO

Dato: 30.09.2022

ZEROs innspill til høringen av NOU2022:6: Nett i tide

Dato: 30.09.22

ZERO viser til OEDs høringsbrev 14.juni 2022 av NOU 2022: 6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet og takker for muligheten til å gi innspill. Vi vil berømme utvalget for en grundig rapport og mange gode forslag til tiltak. Disse er viktige og må gjennomføres, men ZERO mener samtidig at det ikke er tilstrekkelig for å møte dagens klima- og energikrise. Videre følger ZEROs innspill.

Klima som rammen for alt

Utvalget fokuserer på endringer som kan implementeres raskt, og mange av de foreslåtte tiltakene vil bidra til å møte utfordringene vi står ovenfor. Men anbefalingene i utredningen går ikke langt nok i å legge til rette for den store energiomstillingen samfunnet skal gjennom for å nå klimamålene for 2030. Hvis klima skal være rammen for alt, må betydelig større grep til for å sikre nok nett i tide.

Nettselskapene må i større grad ha mulighet til å være proaktive, og ikke reaktive. ZERO støtter forenklingene som foreslås i konsesjonsprosessene, som at noen løp kan kjøres parallelt, samtidig som man fremdeles tar hensyn til de demokratiske prosessene. Det er likevel viktig å legge til rette for at nettselskapene kan starte utvidelsen av nettkapasitet raskere. ZERO mener at risikoen for overinvesteringer i nett er mindre enn risikoen med å bomme på klimamålene.

Prioritering av køen

Utvalget anbefaler å beholde først-til-mølla-prinsippet. ZERO mener at selv om nettselskapene skal være nøytrale og ikke kan prioritere om hvem som skal få tilknytning først, så kan, og bør, politikken gjøre dette. Vi mener at søknader som bidrar til den grønne omstillingen, som kutt i klimagassutslipp bør få forrang. Dette må operasjonaliseres, slik at nettselskapene har tydelige styringssignaler og legitimitet i prioriteringene, med lite rom for skjønn.

For eksempel bør potten som reserveres til alminnelig forbruksvekst inkludere lading til elektrifisering av transportsektoren. Hvis ikke kan mange av selskapene som prøver å etablere ladestasjoner havne bakerst i en allerede lang kø. Gitt at regjeringen ønsker å innfri sine egne klimamål, bør konsekvensene av elektrifisering i transportsektoren kategoriseres som normalt forbruk i årene fremover.

Videre bør søknader i køen som bidrar til utslippskutt få prioritet. Vi vet om eksisterende industri som utsetter elektrifiseringstiltak på grunn av mangel på utvidet nettkapasitet. Dette kan føre til investeringer i annen energiinfrastruktur som låser forbruket til mindre klimavennlige løsninger langt frem i tid.

Samtidig mener vi at forslaget om abonnert effekt og en felles, hensiktsmessig tidsavgrensing for hvor lenge man kan reservere kapasitet, er viktig slik at ikke-modne prosjekter enten modnes eller trekker søknaden slik at gryteklare prosjekter som gir nye, grønne arbeidsplasser får kapasitet.

Utvikling av et robust energisystem

Samtidig som man må sørge for raskere utbygging av nett og prioritering av hvem som fortest får kapasitet, mener ZERO at strømnettutvalgets forslag om å legge til rette for fleksibilitet hos sluttbrukere og bruk av ny teknologi for å utnytte eksisterende nett bedre, er helt sentralt. Det innføres allerede i 2023 i Storbritannia at man skal utrede visse tiltak før man gjør en tradisjonell nettoppgradering. I tillegg vil en “ambisiøs plan” for satsning på energieffektivisering og bruk av andre energibærere være viktig, spesielt når vi vet at dette kan avlaste nettet når det er mest press om vinteren. Selv om disse tiltakene enkeltvis ikke frigjør tilsvarende kapasitet som de omsøkte volumene, handler det om å bygge inn robusthet i energisystemet som skal fungere optimalt på sikt, og ikke la verdifulle ressurser gå tapt.

For mer informasjon kontakt:

Sindre Stub Østby, sindre.stub@zero.no, tlf: 95783237

Tone Svendsen Endal, tone.svendsen.endal@zero.no, tlf: 45204325